จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,451.66644.0073.7 %5.0492.05215.9456.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,567.854,179.5056.3 %5.066.7348.1827.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,425.393,441.4867.0 %5.0666.34384.9142.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,760.37978.0074.0 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี14,832.677,143.5951.8 %5.02,051.36334.7683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,144.60518.0083.5 %5.0203.0763.1668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,127.33321.0089.7 %5.0358.5588.8975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,466.69787.0077.3 %5.0143.580.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,388.84395.0088.3 %5.0166.6255.5666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,685.39694.0081.2 %5.0324.7542.7586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,460.06337.0090.3 %5.0411.5798.3576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,469.23912.0083.3 %5.0358.30114.7168.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี3,961.981,147.0071.0 %5.0277.7037.0186.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,015.1989.5095.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,590.505,439.4053.1 %5.01,176.601,240.70-5.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5757.60186.1175.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,939.921,718.0056.4 %5.0986.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,477.751,700.0062.0 %5.0820.46278.7166.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,084.491,143.6162.9 %5.0758.25513.0032.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,309.082,238.0064.5 %5.02,070.381,137.6645.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,246.522,253.33-0.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,238.362,293.0045.9 %5.01,252.67635.4349.3 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,661.813,488.404.7 %2.0695.35316.0154.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,632.2310,368.0117.9 %5.01,632.99567.2765.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,244.3614,613.00-101.7 %0.02,976.15707.7576.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,353.861,935.0063.9 %5.0796.28219.4272.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,055.80880.0071.2 %5.0796.282.8599.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,888.061,182.0059.1 %5.0568.09227.2360.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,654.793,037.6616.9 %5.0948.41195.7079.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,158.6011,860.50-65.7 %0.01,956.28929.0052.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,964.883,861.4922.2 %5.01,100.56858.4522.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,227.131,565.0051.5 %5.0815.30104.5087.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี8,859.489,560.87-7.9 %0.02,602.80116.9595.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,147.101,010.0087.6 %5.0777.26563.0427.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,037.783,098.2523.3 %5.0948.41480.5649.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,688.202,367.0035.8 %5.0739.23152.8179.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,060.783,210.0021.0 %5.01,005.46102.6089.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,433.112,443.0028.8 %5.0993.17180.5081.8 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,504.831,838.0082.5 %5.0731.11252.1365.5 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี48,166.9276,810.77-59.5 %0.01,280.50492.6761.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,559.93839.0067.2 %5.0492.03184.9062.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,122.732,714.2334.2 %5.01,081.55377.5665.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,969.851,835.0038.2 %5.0701.20236.8166.2 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,310.803,254.8224.5 %5.01,025.99439.1557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,322.981,072.8467.7 %5.0815.30170.1879.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,088.4712,880.001.6 %0.53,595.43217.5593.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,923.638,783.4241.1 %5.02,882.86729.1474.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,045.9312,946.0082.7 %5.0895.01552.3538.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,738.117,583.0063.4 %5.01,657.02411.0175.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,956.684,920.000.7 %0.5406.09372.408.3 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี75,686.5134,552.4254.3 %5.0850.18840.651.1 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี78,419.8031,113.0160.3 %5.0856.02544.1836.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี25,328.7118,078.0028.6 %5.0920.99572.8537.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี38,087.2515,796.0058.5 %5.0807.99781.753.2 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด73,610.5418,190.0075.3 %5.0825.58581.7829.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี9,553.5917,027.56-78.2 %0.01,823.441,995.56-9.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,099.861,776.0042.7 %5.0720.22367.1049.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ1,499.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ150.89ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี26,807.21211,600.00-689.3 %0.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 730,016 596,463 18.29 % 63,041 27,065 57.07 %