จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,373.05818.0065.5 %5.0216.13125.1242.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,738.851,908.5559.7 %5.0425.31168.7960.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,679.791,207.5054.9 %5.0387.2891.8176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,365.0917,571.0035.8 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5224.0295.0057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,660.90653.0082.2 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,558.96436.0087.7 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,454.684,463.60-29.2 %0.0955.05320.4366.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,612.553,323.8827.9 %5.0691.53319.8553.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,666.101.00100.0 %5.0767.600.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,805.60556.0080.2 %5.0406.29190.2953.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,382.88585.0082.7 %5.0653.50221.6766.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,896.14898.2076.9 %5.0387.28189.3851.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,914.3110,242.90-251.5 %0.0635.83230.3763.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,390.491,987.0041.4 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5,948.428,658.88-45.6 %0.0959.8838.5696.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม2,794.35969.0065.3 %5.0467.6159.7787.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,983.25799.0073.2 %5.0482.3647.8290.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,643.51269.5089.8 %5.0311.21247.6120.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,119.501,967.5836.9 %5.0520.39162.0068.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,333.772,787.3035.7 %5.01,109.83201.7581.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,029.821,747.0065.3 %5.01,357.09552.5559.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,242.82875.0073.0 %5.0482.3689.3981.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม3,932.646,543.57-66.4 %0.0862.6861.9392.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,363.431,334.0087.1 %5.0425.31232.8945.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,286.131,669.0049.2 %5.0596.45278.7453.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,429.291,664.0051.5 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,346.511,806.0058.4 %5.0539.4063.3688.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,228.882,173.0032.7 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,466.991,502.0085.7 %5.0463.34125.4072.9 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 35,484.8013,222.5462.7 %5.0607.35371.0438.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,508.90814.0067.6 %5.0273.18116.9557.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,931.733,036.1422.8 %5.0729.56373.2748.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,638.74602.7077.2 %5.0368.26292.5520.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,959.642,293.0042.1 %5.0710.55139.5280.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,881.00991.0074.5 %5.0805.96444.8344.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,965.472,514.0015.2 %5.0463.34293.2636.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,186.1610,526.0913.6 %5.0562.52398.0229.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,921.582,851.0042.1 %5.0314.14187.5840.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม53,553.3751,681.003.5 %1.51,044.06437.0058.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม12,286.829,441.8823.2 %5.0322.70255.1320.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา12,958.751,500.0088.4 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม15,643.2413,808.9911.7 %5.0936.80690.4826.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม35,131.6629,037.0017.3 %5.01,321.40874.9533.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,750.571,590.0042.2 %5.0463.34352.6623.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,501.33531.0078.8 %5.0254.16160.5636.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม14,186.221,531.7289.2 %5.02,678.892,601.672.9 %1.0
รวม 363,139 225,389 37.93 % 30,741 13,366 56.52 %