จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครไม่ครบ1,483.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ83.66ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,821.02979.0065.3 %5.0443.3939.8591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 122,674.2711,216.0050.5 %5.03,037.70463.6084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 227,711.082,581.0090.7 %5.03,309.57521.7484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,762.967,477.00-10.6 %0.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,297.867,175.19-66.9 %0.01,013.85600.1240.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,420.291,222.0064.3 %5.0747.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,154.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ39.85ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,826.641,013.0064.2 %5.0443.39299.5832.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,980.672,016.0032.4 %5.0471.26147.9868.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,708.301,826.00-6.9 %0.0351.4782.5376.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,175.631,609.0861.5 %5.01,108.93308.9472.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ22,206.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ118.89ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,610.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ355.58ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,641.03999.0072.6 %5.0804.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,613.05878.0066.4 %5.0348.31166.7452.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,791.63ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ254.54ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,769.29978.0074.1 %5.0652.58392.6539.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,896.501,481.0048.9 %5.0413.5544.7389.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,057.1710,322.92-104.1 %0.01,288.2267.7494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,444.361,922.0044.2 %5.0671.58137.8379.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,123.213,473.00-11.2 %0.0576.5045.0792.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,254.76ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ206.05ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,653.713,662.00-0.2 %0.0538.4779.0485.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,619.761,264.0088.1 %5.0555.40164.8570.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 50,502.0561,226.00-21.2 %0.0778.50496.3636.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,187.6013,476.00-117.8 %0.01,728.41799.4953.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,265.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ55.90ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,541.8910,248.96-20.0 %0.02,022.93733.5063.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,561.9033,508.00-840.7 %0.0842.73444.8347.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร6,403.2614,512.00-126.6 %0.01,668.73391.4076.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,666.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,861.776,434.1218.2 %5.02,177.17193.1691.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร224,437.803,538.3898.4 %5.0303.26163.6046.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร21,817.389,049.7358.5 %5.01,142.27357.7668.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,657.03ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ194.85ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร70,892.5154,856.0022.6 %5.01,232.34463.5062.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว27,641.2213,584.0050.9 %5.0386.44274.4529.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,332.8610,045.982.8 %1.01,058.78972.808.1 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,105.402,506.5038.9 %5.0747.65544.6327.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 560,482 295,080 0.00 % 30,397 9,400 0.00 %