จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ630.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ147.41ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,128.292,283.8027.0 %5.0593.80171.3571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,124.941,929.0038.3 %5.0612.81107.3582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 626,497.9235.0899.9 %5.05,251.83258.2195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 224,126.7715,059.1537.6 %5.02,353.52495.6778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม122,621.7411,203.6850.5 %5.02,571.45318.2587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,369.771,513.0065.4 %5.0216.2856.5973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,103.722,500.0051.0 %5.0384.2596.0475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,157.811,481.0071.3 %5.0258.34101.4360.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม17,079.801,555.0090.9 %5.0466.0142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,909.67806.0094.9 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,841.90614.0084.0 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,903.551,160.0076.3 %5.0281.05125.4055.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,711.37549.0085.2 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1ไม่ครบ3,899.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ279.18ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,511.404,111.00-17.1 %0.0783.24502.8635.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,994.812,637.0047.2 %5.0936.09323.4865.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,044.581,010.0066.8 %5.0575.57229.7560.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,889.041,216.0057.9 %5.0593.80158.0773.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,736.251,313.0052.0 %5.0574.77320.5344.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,738.956,450.7939.9 %5.01,620.661,762.55-8.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,074.062,684.0047.1 %5.02,114.231,330.9537.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมไม่ครบ2,775.01ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ209.34ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,491.663,248.0027.7 %5.01,088.20191.7382.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,183.621,152.0063.8 %5.0596.3726.4195.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม15,842.0114,023.7711.5 %5.01,867.86167.8691.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมไม่ครบ1,063.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ733.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)ไม่ครบ2,250.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ782.84ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,564.641,220.0065.8 %5.0841.0178.7890.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,746.63944.0065.6 %5.0479.70133.5872.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,253.922,721.8748.2 %5.01,339.041,168.7112.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,155.052,666.0048.3 %5.01,493.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,910.301,133.0076.9 %5.0917.8589.8890.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมไม่ครบ10,869.72ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,669.061,390.4087.0 %5.0669.86270.9959.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,248.722,191.1032.6 %5.0745.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,686.923,909.0041.5 %5.01,505.47632.4258.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,340.164,583.0014.2 %5.0783.94117.7385.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,545.338,400.0038.0 %5.0775.96392.2649.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,311.5715,444.0020.0 %5.01,014.39381.9062.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร38,767.7834,648.0310.6 %5.02,025.21587.7771.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี38,521.9513,899.6563.9 %5.02,428.55357.0985.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,466.775,662.0145.9 %5.01,111.51559.1549.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก20,639.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5737.64509.8530.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม140,428.48159,917.00-13.9 %0.01,653.440.00100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม627.72584.007.0 %3.5214.26192.2110.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,502.931.00100.0 %5.01,164.28278.0976.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,160.561,573.0050.2 %5.0650.85307.2152.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม12,876.8612,331.564.2 %2.02,191.141,171.2246.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,995.641,872.2453.1 %5.01,012.15569.6343.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม7,086.303,211.4054.7 %5.0621.37191.7169.1 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ไม่ครบ9,160.41ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ436.44ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 217,879.986,807.0761.9 %5.0952.60580.0339.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐมไม่ครบ11,898.02ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ607.86ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม146,763.7036,914.0074.8 %5.0888.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม48,666.448,580.5782.4 %5.0370.32399.79-8.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมไม่ครบ31,221.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ231.29ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไม่ครบ17,160.80ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ296.09ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบ23,543.01ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ287.58ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7,829.8613,656.60-74.4 %0.01,179.241,763.12-49.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)261,335.20392,360.00-50.1 %0.01,541.861,281.8416.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,462.162,445.5629.4 %5.0783.96699.2510.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,708.081,095.0059.6 %5.0384.61168.9656.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ42,593.59ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ15,708.41ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม44,366.0515,994.0363.9 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,069,962 834,689 0.00 % 56,074 24,592 0.00 %