จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,721.58161.0094.1 %5.0445.3092.1579.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,787.325,781.9054.8 %5.071.90131.10-82.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,160.164,535.53-9.0 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,952.951,076.0063.6 %5.0673.5058.4791.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี22,729.6915,169.9933.3 %5.02,944.95704.9076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,698.89547.0085.2 %5.0300.7561.2779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,046.34812.0079.9 %5.0320.2647.5985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,549.84550.0084.5 %5.0319.1432.4889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,342.521,612.0062.9 %5.0331.5790.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,571.48385.0089.2 %5.0495.6158.5188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,585.421,578.0056.0 %5.0279.67171.9538.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,403.61538.0087.8 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,593.75339.0090.6 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง438.68336.0023.4 %5.0265.3042.4084.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,312.423,883.9846.9 %5.01,358.06787.0942.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,584.001.00100.0 %5.01,072.83332.7469.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,987.011,022.0065.8 %5.0649.08249.9061.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,071.111,017.0066.9 %5.0388.26293.5524.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,617.142,406.0063.6 %5.02,194.761,094.5250.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,810.095,770.0015.3 %5.02,319.92402.8082.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,135.702,570.0018.0 %5.0532.59365.0931.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,219.633,321.2721.3 %5.01,768.2343.9497.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,563.751,244.3272.7 %5.01,320.04479.8963.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,385.071,551.0054.2 %5.0844.64202.9076.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,812.7312,204.17-24.4 %0.01,529.58391.4074.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,996.292,001.8549.9 %5.01,110.86326.8770.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 84,610.834,625.55-0.3 %0.01,569.21541.8165.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)13,684.919,655.8829.4 %5.04,901.061,638.5666.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,423.589,138.8131.9 %5.03,725.501,305.3065.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,293.17271.0091.8 %5.0825.610.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,409.27933.6072.6 %5.0730.54516.8029.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,820.663,322.4542.9 %5.0921.7291.1490.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี4,866.0845,501.00-835.1 %0.01,434.14941.4434.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,388.322,236.0034.0 %5.0863.66418.7051.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,513.86941.0073.2 %5.0925.43306.7366.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,157.8611,088.25-21.1 %0.01,621.42160.0190.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,354.541,555.0085.0 %5.0635.45299.3152.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,404.361,232.0063.8 %5.0863.66313.5063.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,733.421.00100.0 %5.0901.6989.6590.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,199.982,856.0045.1 %5.01,358.07460.5666.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,956.003,253.7134.3 %5.0920.6953.9094.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี24,872.706,151.0075.3 %5.0960.94439.6054.3 %5.0
สพ.ราชบุรี43,600.4023,953.0045.1 %5.0960.94150.4084.3 %5.0
รจก.เขาบิน 111,480.44206,664.00-85.4 %0.01,586.121,066.8532.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,068,856.3056,515.5694.7 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,528.95669.0073.5 %5.0445.29102.0677.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,569.163,462.9024.2 %5.01,034.80378.8463.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี17,099.1521,989.44-28.6 %0.01,123.19255.0077.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี7,942.451,917.0075.9 %5.0768.58143.3681.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,442.524,591.5315.6 %5.01,110.85342.0069.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,977.701,859.0053.3 %5.01,110.86484.5056.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,149.281,891.0040.0 %5.01,032.731,380.10-33.6 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,953.713,436.3313.1 %5.01,328.37366.8572.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี32,417.1214,902.7754.0 %5.04,656.863,065.4234.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)10,552.657,121.0032.5 %5.03,799.12676.4582.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 224,505.216,616.1373.0 %5.0997.01544.0445.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 179,394.6312,930.6483.7 %5.01,601.24442.7072.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,901.574,562.006.9 %3.0316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 221,606.6113,123.0039.3 %5.0753.84336.2055.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง24,824.428,618.0065.3 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ17,354.732,329.3686.6 %5.0565.82857.85-51.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี33,063.1343,573.00-31.8 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,836.8838,575.009.9 %4.51,054.08940.5910.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี12,692.1216,112.99-27.0 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี19,172.44137,592.00-617.7 %0.0658.051.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,870.4914,822.00-36.4 %0.02,018.471,227.4039.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี9,676.357,825.7719.1 %5.02,428.4739.6698.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,965.181,360.0054.1 %5.01,253.42353.0871.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี154,260.2284,705.1545.1 %5.01,404.2756.7096.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,799.982,442.0035.7 %5.01,105.06550.2850.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,588.26530.0079.5 %5.0521.37360.0031.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี22,532.35112.4699.5 %5.04,483.265,261.75-17.4 %0.0
รวม 2,057,381 917,978 55.38 % 96,136 38,648 59.80 %