จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบ14,374.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.58ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ครบ2,568.23ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ214.03ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,665.811,159.7456.5 %5.0781.3839.9294.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,338.847,622.0026.3 %5.02,947.551,005.7765.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,088.780.01100.0 %5.0479.48114.7776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,523.20521.0085.2 %5.0442.2977.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,486.61606.0086.5 %5.0285.9277.0373.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,320.66390.0088.3 %5.0397.3370.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,833.03584.0084.8 %5.0345.3346.2886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,525.32471.0086.6 %5.0368.3477.3979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,176.99434.0086.3 %5.0523.3777.0585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,194.54138.0096.7 %5.0344.05134.2761.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่งไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ6.59ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ครบ759.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ721.05ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,652.691,148.5256.7 %5.0781.03252.7267.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ712.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ199.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,033.221,924.0076.0 %5.02,123.88639.8369.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,574.741,924.00-22.2 %0.0517.26234.1154.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ2,371.94ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ892.37ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,329.443,297.00-41.5 %0.0688.64264.0061.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,973.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ139.63ประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์63,629.9428,445.2055.3 %5.0678.74433.0536.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,236.0810,942.002.6 %1.04,673.304,716.75-0.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,003.421,682.1044.0 %5.0933.16228.4975.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,942.67995.0048.8 %5.079.9370.4611.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,265.11906.0072.3 %5.01,066.2749.1595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,692.24732.9080.2 %5.0762.01248.5367.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,249.123,546.4216.5 %5.01,028.23434.3757.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์6,901.954,189.1439.3 %5.01,484.621,907.27-28.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ4,611.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ260.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์11,825.9610,198.9813.8 %5.01,183.08235.6080.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,727.581,978.5079.7 %5.0781.03244.7868.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,572.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5990.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,856.223,125.0046.6 %5.01,902.97689.0463.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,599.04928.2083.4 %5.0933.15402.3456.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,153.872,678.6056.5 %5.0598.2577.9587.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ2,452.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ522.50ประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์41,695.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,148.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ970.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ245.97ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,607.72ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ383.68ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,862.691,374.0052.0 %5.0800.41441.7344.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�3,420.693,571.02-4.4 %0.0977.98483.9250.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,657.741,955.6658.0 %5.01,199.38668.5544.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ8,872.26ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ121.13ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ไม่ครบ10,816.87ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ714.24ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 220,994.1710,104.0051.9 %5.01,774.90504.3071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 39,311.2810,061.19-8.1 %0.01,838.68776.5957.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)22,606.706,892.7569.5 %5.02,744.20615.4177.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์186,513.7891,156.0051.1 %5.01,936.43904.8053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ไม่ครบ16,987.07ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ15,295.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนไม่ครบ18,024.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,031.70ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีไม่ครบ15,072.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,258.30ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ19,750.09ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,563.99ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,657.652,403.8634.3 %5.0895.48702.2321.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,422.71592.0075.6 %5.0666.93322.7251.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ5,006.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ12,187.04ประเมินไม่ได้0.5
รวม 451,274 218,678 0.00 % 39,965 18,268 0.00 %