จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,374.20747.0068.5 %5.0447.45155.7065.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,409.531,612.0033.1 %5.0543.73112.1079.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,714.281,317.0051.5 %5.0637.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร19,779.4511,364.0042.5 %5.02,710.35618.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,320.351.00100.0 %5.0200.9748.4575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,392.25750.0077.9 %5.0235.19115.7750.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,694.81823.0077.7 %5.0425.8276.0482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,089.53540.0082.5 %5.0222.3897.6356.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,072.66755.0075.4 %5.0295.23133.4054.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก2,785.75556.0080.0 %5.0268.5377.5271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,203.96682.0078.7 %5.0201.3497.3251.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,312.60418.0087.4 %5.0178.6696.3646.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม2,976.75452.0084.8 %5.0221.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,703.732,924.0021.1 %5.01,055.96774.1326.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,195.611,867.0041.6 %5.0595.08680.91-14.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,550.781,878.0026.4 %5.0656.62223.4666.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,485.381,370.0044.9 %5.0542.53465.4914.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,274.781,960.0054.1 %5.01,374.611,497.71-9.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร1,898.972,744.00-44.5 %0.0515.23514.350.2 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,725.831,814.0051.3 %5.01,113.01394.8264.5 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร2,858.161.00100.0 %5.0822.24144.1282.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,200.727,449.00-20.1 %0.01,398.25278.5480.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,720.601,003.0063.1 %5.0439.0849.5088.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,505.07637.0057.7 %5.050.6046.907.3 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,826.691,035.0063.4 %5.0789.7365.8991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,375.12663.0072.1 %5.0523.51385.5326.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,320.322,465.0025.8 %5.0827.77260.0568.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,185.39ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,494.634,651.0028.4 %5.01,512.34258.5282.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร2,826.771,373.0051.4 %5.0732.69166.6777.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,625.159,787.36-74.0 %0.01,512.3471.2595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร2,944.681,728.7041.3 %5.0656.62189.9871.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรไม่ครบ2,440.10ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ341.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,355.762,751.0018.0 %5.0846.78147.3882.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร1,358.511,823.00-34.2 %0.0590.38273.5553.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,527.793,382.00-33.8 %0.0580.5638.7693.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร1,783.421,914.00-7.3 %0.0694.65342.0050.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 9,233.6432,396.39-250.9 %0.0509.26296.8241.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,190.55693.0068.4 %5.0447.4533.7292.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2,871.72772.6573.1 %5.0694.65450.6035.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,908.17543.9081.3 %5.0535.03331.8138.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,447.863,609.87-4.7 %0.0903.83826.598.5 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร1,199.153,624.00-202.2 %0.0751.73436.7141.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,480.583,248.906.7 %3.0770.72178.3876.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 128,395.0612,095.1357.4 %5.01,197.96311.0974.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 227,784.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,306.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรไม่ครบ4,101.48ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร115,068.9854,875.0052.3 %5.0887.76715.0119.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร30,600.9416,118.2047.3 %5.0616.30984.94-59.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,582.091,486.0042.4 %5.0637.64134.9078.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)3,971.406,066.00-52.7 %0.01,532.56273.6082.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร8,014.86582.0092.7 %5.03,192.69116.8596.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร14,237.8117,392.99-22.2 %0.03,794.354,379.25-15.4 %0.0
รวม 354,887 228,741 35.55 % 40,032 18,368 54.12 %