จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,287.76589.0082.1 %5.0160.76127.3020.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 47,425.414,576.9738.4 %5.03,247.36291.9491.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก198,968.3913,730.9093.1 %5.0304.58340.59-11.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,261.325,128.56-20.4 %0.0993.4487.7991.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,606.811,676.8835.7 %5.0727.2252.7292.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,046.561,546.0049.3 %5.0551.49171.0069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 714,216.7414,888.00-4.7 %0.03,429.93361.3489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก33,873.9819,885.0041.3 %5.03,199.301,134.0264.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,017.929,516.48-136.9 %0.02,145.061,171.7545.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,784.157,484.00-10.3 %0.01,849.161,881.01-1.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,601.15786.4269.8 %5.0689.19333.4451.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,044.251,210.0070.1 %5.01,354.73577.4857.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,732.121,117.0059.1 %5.0515.50312.7539.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 315,467.2259,775.00-286.5 %0.06,745.453,876.5542.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,322.19935.0078.4 %5.01,924.44234.5387.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,489.81798.0067.9 %5.0689.17315.2854.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,917.69ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,152.232,804.0032.5 %5.01,449.8399.1493.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 26,525.2617,592.1233.7 %5.02,102.08713.7566.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,997.383,868.78-93.7 %0.0605.35589.762.6 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,575.163,387.0026.0 %5.01,563.92746.9352.2 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ368.07ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,997.282,609.0034.7 %5.01,944.251,915.691.5 %0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก17,839.7918,189.76-2.0 %0.02,074.90303.5085.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก131,248.66156,952.36-19.6 %0.01,074.32811.9224.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 9,998.257,863.0021.4 %5.04,390.983,161.3028.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,652.364,898.3136.0 %5.0949.1816.1598.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,594.0414,189.009.0 %4.55,473.792.8599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,525.075,995.0020.3 %5.03,442.40782.8077.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก2,937.90233.0092.1 %5.079.5032.4759.2 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก631,394.003,819.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,097.91509.0083.6 %5.0974.432.8599.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,402.91266.0088.9 %5.0727.2276.0089.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,511.803,780.0016.2 %5.01,156.44397.2065.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,576.28ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,722.713,166.0015.0 %5.0817.71770.695.8 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก1,187.361,045.0012.0 %5.0520.14109.1579.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ15,232.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ175.23ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,842.299,579.1419.1 %5.02,322.251,137.1551.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,459.321,340.0061.3 %5.0549.88397.9927.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,574.602,595.0027.4 %5.01,183.59660.2544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,101.191,959.0036.8 %5.0955.41503.7847.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,072.032,244.8044.9 %5.01,107.54590.6146.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,459.293,764.0015.6 %5.0781.06181.1576.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก21,904.125,170.0076.4 %5.0545.20299.2545.1 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 93,475.77124,742.00-33.4 %0.01,851.701,631.9911.9 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 60,508.6159,876.061.0 %0.51,419.50837.3441.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก21,436.5518,943.3111.6 %5.0877.68477.5545.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 613,147.7013,152.01-0.0 %0.03,180.511,628.4048.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,314.77260.0088.8 %5.0651.15222.4065.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,766.002,040.0045.8 %5.01,031.46521.0349.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก18,192.9413,752.0024.4 %5.02,045.67735.3064.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,642.76819.3069.0 %5.0708.19117.6583.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก5,585.161,110.0080.1 %5.01,487.84414.9672.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,431.822,305.8432.8 %5.0898.35330.6263.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 144,264.648,734.4780.3 %5.01,162.52340.1770.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 218,575.1711,220.5139.6 %5.02,598.00628.7575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 328,518.2810,104.8064.6 %5.02,022.14317.3984.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์14,571.659,577.8034.3 %5.03,324.97440.8886.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 766,918.114,394.6593.4 %5.0472.031,228.35-160.2 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล43,057.3319,055.4955.7 %5.0654.9337,261.50-5,589.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก64,674.3867,560.99-4.5 %0.01,776.71303.1382.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว15,918.3416,374.00-2.9 %0.0821.67454.8044.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก104,061.3665,988.7636.6 %5.01,039.07319.9769.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก416,456.2529,360.0093.0 %5.06,512.19380.6094.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,406.141,704.0394.0 %5.0994.391,044.06-5.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย28,111.8313,541.0851.8 %5.0985.61670.0332.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก14,834.1229,287.00-97.4 %0.02,408.391,835.7723.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,824.3311,195.00-3.4 %0.03,579.62254.0592.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,377.864,160.0077.4 %5.02,418.44375.2484.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,749.911.00100.0 %5.01,352.43290.7978.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก26,249.6319,778.0124.7 %5.02,014.48259.2087.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,882.431,771.9038.5 %5.0860.33578.2732.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,271.827,380.00-72.8 %0.01,269.5878.4693.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,072.70540.0073.9 %5.01,253.3321.9498.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,460.39929.0062.2 %5.0464.56367.6820.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 646,357.4537,505.0119.1 %5.011,520.109,310.0319.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก50,647.0810,668.0078.9 %5.013,040.755,551.4057.4 %5.0
รวม 2,522,682 1,039,294 58.80 % 142,266 94,804 33.36 %