จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,286.33587.0074.3 %5.0482.43140.2170.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,289.234,685.4035.7 %5.054.610.01100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,532.371,194.0052.9 %5.0615.55159.9874.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,903.681,167.0059.8 %5.0691.59169.2775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย13,281.066,691.2249.6 %5.01,946.67690.2364.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,788.131,462.0061.4 %5.0250.2054.1578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,571.51821.0077.0 %5.0328.12114.7265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,387.48590.0082.6 %5.0261.6553.0379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,360.23766.0077.2 %5.0468.5196.1279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,313.44649.0080.4 %5.0296.0038.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,334.29706.0078.8 %5.0239.6057.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,259.62420.0087.1 %5.0224.8850.3577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,305.66545.0083.5 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,274.70444.0086.4 %5.0326.9386.6073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,491.476,622.77-47.5 %0.01,413.541,520.46-7.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,175.851,163.0063.4 %5.0615.5796.1484.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,975.11970.0075.6 %5.01,147.320.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,815.711,120.0060.2 %5.0748.66227.4369.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,791.60479.0082.8 %5.0729.64158.8478.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,211.893,038.0051.1 %5.02,326.991,201.0048.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,618.641,690.76-4.5 %0.0473.37585.63-23.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,261.852,369.0027.4 %5.01,128.98400.8364.5 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,605.732,309.0011.4 %5.0615.54143.0376.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,769.0611,376.00-138.5 %0.01,471.27355.2975.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,297.311,531.2053.6 %5.0824.72300.3963.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,269.60416.0087.3 %5.074.5676.99-3.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย2,987.53660.0077.9 %5.0786.6972.4390.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,488.52541.0078.3 %5.0596.53350.7941.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,029.561,246.5058.9 %5.0824.72493.9040.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย8,278.1120,781.00-151.0 %0.01,281.112,604.44-103.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,502.071,328.0070.5 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,732.601,524.0067.8 %5.0805.71385.8052.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,817.8311,662.95-142.1 %0.01,224.0641.6996.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,509.593,212.00-28.0 %0.0691.61608.9512.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย2,753.303,804.90-38.2 %0.0710.63572.9419.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,651.143,590.001.7 %0.51,128.98416.2763.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,319.781,530.0064.6 %5.0602.85203.6466.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,991.012,201.0026.4 %5.0596.535,763.60-866.2 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,807.251,438.0085.3 %5.0767.68418.9845.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย30,146.1525,625.9915.0 %5.0733.44454.1038.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,186.00851.0061.1 %5.0501.45123.1075.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,456.611,621.8053.1 %5.0748.66234.0668.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,277.52681.3070.1 %5.0577.51224.4861.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,875.453,490.109.9 %4.51,023.78401.3760.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,762.892,696.002.4 %1.0710.63233.6967.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,601.114,169.809.4 %4.51,693.65960.5043.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,693.243,890.80-44.5 %0.0729.64105.4685.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,551.3211,307.3131.7 %5.02,009.21477.6676.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 213,570.828,081.6740.4 %5.02,103.57768.1163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)6,205.556,123.161.3 %0.53,680.37701.1880.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,537.284,761.60-209.7 %0.0296.14583.07-96.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย50,362.0259,720.00-18.6 %0.01,217.22498.6559.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย62,523.2436,064.0042.3 %5.0811.03534.2634.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย18,583.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5627.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย33,970.2210,999.7667.6 %5.0811.16669.7517.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง65,204.7319,836.0069.6 %5.0774.34835.80-7.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ11,627.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,063.02ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,907.892,985.84-2.7 %0.0729.64442.9739.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,627.831,135.6056.8 %5.0520.46197.6062.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ10,490.80ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,458.85ประเมินไม่ได้0.5
รวม 465,500 311,373 33.11 % 49,918 27,623 44.66 %