จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,093.82374.0082.1 %5.0673.05216.2367.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,225.969,059.0047.4 %5.067.0393.33-39.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,416.8810,627.50-12.9 %0.055.19127.20-130.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด17,209.7324,188.50-40.6 %0.082.68220.51-166.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,923.164,056.54-38.8 %0.0977.32307.5668.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,722.201,308.0052.0 %5.0920.27106.0588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก13,596.409,624.0029.2 %5.02,897.931,106.1461.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด52,273.4819,458.0062.8 %5.02,953.541,422.1551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,879.175,466.19-12.0 %0.01,186.491,426.90-20.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,621.122,234.6138.3 %5.01,338.63799.4240.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,666.251,053.0060.5 %5.0901.25140.2484.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,639.47762.0071.1 %5.0882.24615.1230.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก2,916.941,955.0033.0 %5.01,205.501,283.45-6.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,840.581,627.8411.6 %5.0608.41212.8065.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก3,721.063,010.9119.1 %5.01,566.81684.0056.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)9,791.081,692.1882.7 %5.01,072.40223.4279.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,678.759,380.8719.7 %5.01,300.60275.0878.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,017.294,021.5177.7 %5.0544.941.8599.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด54,083.5178,880.60-45.8 %0.01,216.96322.1573.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,827.47849.0077.8 %5.01,148.45311.7172.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)12,513.348,660.6130.8 %5.05,314.29564.3089.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,631.23325.0087.6 %5.097.2361.2837.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,009.36284.0071.9 %5.033.8225.9523.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,009.36197.0080.5 %5.082.558.0790.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,576.06804.0068.8 %5.0939.29235.5574.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,451.19414.0083.1 %5.0806.17221.1072.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,345.022,273.1932.0 %5.01,129.45335.5170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก7,319.3028,041.00-283.1 %0.01,604.851,634.27-1.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก12,380.945,134.0058.5 %5.02,270.410.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,050.04979.006.8 %3.01,015.34277.4572.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก86,924.446,598.8892.4 %5.04,629.28234.2694.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก7,349.821,747.0076.2 %5.0958.29241.4474.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,521.961,959.6556.7 %5.0811.28418.2548.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก51.191,202.00-2,248.1 %0.0539.96473.4412.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,682.371,153.6257.0 %5.0687.16309.3255.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,459.981,527.5537.9 %5.0768.1436.4695.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,123.923,662.6063.8 %5.0479.87354.3526.2 %5.0
เรือนจำกลางตาก 29,209.7836,049.11-23.4 %0.01,097.79576.6947.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,184.19551.0074.8 %5.0673.0592.1986.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก4,845.622,458.2049.3 %5.01,871.04472.9874.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,578.85552.0078.6 %5.0545.64470.4613.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,788.503,511.0526.7 %5.01,091.41524.8351.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,642.962,706.4041.7 %5.01,369.45665.9551.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก1,834.063,146.70-71.6 %0.0977.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,503.717,825.0042.1 %5.05,679.69348.1593.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,298.117,360.4867.0 %5.02,765.09676.0775.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก26,360.031.00100.0 %5.010.631.0090.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,506.243,969.0827.9 %5.0422.50690.92-63.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก16,973.5426,847.65-58.2 %0.01,094.781,317.18-20.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก6,069.841.00100.0 %5.0723.011.0099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด74,406.346,036.0091.9 %5.01,247.36897.1128.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก19.621.0094.9 %5.018.391.9089.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 2,953.942,169.5626.6 %5.01,148.45700.4439.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,492.85482.0080.7 %5.0692.08209.0069.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก36,672.6410,708.0070.8 %5.06,624.963,860.6141.7 %5.0
รวม 654,885 368,968 43.66 % 70,842 26,834 62.12 %