จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,148.10425.0080.2 %5.0472.3993.3180.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,331.924,480.5038.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,780.351,579.0043.2 %5.0719.61192.4773.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร2,714.861,419.0047.7 %5.0700.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,935.834,077.7959.0 %5.02,069.75420.8579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,154.171,053.0074.7 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,389.02538.0087.7 %5.0467.5145.5890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,336.96478.0085.7 %5.0341.8362.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,275.52306.0090.7 %5.0253.3130.9687.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,275.79649.0080.2 %5.0303.0553.7882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,057.51723.7876.3 %5.0360.4756.8684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,120.46376.0088.0 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี2,938.88459.0084.4 %5.0383.7460.8584.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,946.636,454.75-63.6 %0.01,271.06982.3022.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,271.611,624.0050.4 %5.01,080.91713.3634.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,790.271,317.0052.8 %5.0814.69318.7560.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 427,564.1426,826.542.7 %1.05,928.684,631.2521.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,107.541,500.0028.8 %5.0548.47104.5080.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร4,393.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,594.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,034.692,670.00-31.2 %0.0589.97101.2882.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,366.961,690.1461.3 %5.01,499.26606.1759.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,099.18500.0087.8 %5.01,328.12493.0062.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร6,885.2718,882.68-174.2 %0.01,746.47757.9756.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,257.316,456.00-98.2 %0.01,131.0899.0091.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,806.73326.0082.0 %5.068.9228.5258.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,194.01954.0070.1 %5.0871.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,481.05617.0075.1 %5.0719.61551.6023.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,852.672,974.00-4.3 %0.0525.40540.68-2.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,301.954,401.00-33.3 %0.01,042.88772.6725.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,062.302,177.6828.9 %5.0814.69161.0280.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร13,961.3216,419.92-17.6 %0.02,088.76247.5388.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร12,075.1011,548.014.4 %2.02,181.382,387.40-9.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร9,850.961,958.0080.1 %5.0776.66559.8727.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,221.511,726.0046.4 %5.0833.72138.9483.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,721.131,791.0051.9 %5.0966.82428.6155.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,435.311,637.6052.3 %5.0947.79450.5652.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,797.642,663.0029.9 %5.0757.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร34,407.042,303.0093.3 %5.0932.14505.7645.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,342.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5567.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2,978.051,101.0063.0 %5.0852.72275.7367.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,562.09957.0062.6 %5.0624.53282.4454.8 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,316.753,962.708.2 %4.01,137.95419.8463.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,796.371,229.0067.6 %5.01,175.98166.9285.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,448.974,079.48-18.3 %0.0954.32477.0950.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 123,761.0012,253.8448.4 %5.01,625.06510.8968.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 29,431.397,214.0023.5 %5.01,771.081,508.0814.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)21,873.548,708.7660.2 %5.02,814.19659.2676.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,371.485,691.00-315.0 %0.0283.08442.57-56.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร63,934.374.73100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร20,187.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,575.1159,274.99-107.4 %0.0834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี22,780.3622,840.00-0.3 %0.0835.56544.3534.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,422.5215,109.068.0 %4.01,876.351,061.4943.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,900.341,408.0051.5 %5.0776.66533.6031.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 214,340.524,371.0969.5 %5.02,344.911,387.9540.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,424.52640.0073.6 %5.0605.51254.9957.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร13,632.145,356.2760.7 %5.03,151.512,030.3035.6 %5.0
รวม 452,501 290,182 35.87 % 54,698 27,155 50.36 %