จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,231.00550.0075.3 %5.0452.83192.7957.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,301.853,351.93-1.5 %0.0623.97152.3875.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,733.19600.0078.0 %5.0662.0185.7087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี12,936.0910,112.0021.8 %5.02,356.99816.1465.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,005.54593.0085.2 %5.0340.2020.5194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,307.85316.0090.4 %5.0274.1740.5685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,990.66488.0090.2 %5.0221.5154.8275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,530.02293.0093.5 %5.0178.4937.9278.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,765.33383.0089.8 %5.0216.0058.9972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,257.84398.0087.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,334.79524.0084.3 %5.0524.0987.0483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,513.50521.0085.2 %5.0327.9294.5371.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,256.264,606.84-8.2 %0.01,080.35707.7834.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,922.361,536.0074.1 %5.01,023.30790.2922.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,724.13460.0083.1 %5.0680.99557.8218.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,463.28312.2193.0 %5.0680.99515.3724.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,338.281,500.0076.3 %5.01,869.97749.5559.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,804.102,489.8834.5 %5.0571.93353.3938.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,419.662,154.3651.3 %5.01,479.68956.5735.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,697.911,871.7072.1 %5.0783.82208.6273.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,056.547,770.033.6 %1.51,531.04106.8793.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,170.493,061.8340.8 %5.0833.64705.8515.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,123.421,365.0056.3 %5.0729.87101.0386.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,584.42597.0083.3 %5.0623.97129.5079.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,003.472,534.4015.6 %5.0795.08464.6441.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,014.202,400.0065.8 %5.01,408.712,153.57-52.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,645.842,440.0047.5 %5.01,099.37812.6426.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,535.841,138.0067.8 %5.0814.13299.7363.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,947.876,669.2725.5 %5.01,836.7640.9697.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี9,922.36862.0091.3 %5.0700.03420.8539.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,417.991,486.0056.5 %5.0814.13406.1050.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,535.472,004.0043.3 %5.0776.09316.5459.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,003.231,523.1062.0 %5.0787.20172.9678.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,770.981,350.0051.3 %5.0566.9238.8193.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี9,922.061,350.0086.4 %5.01,017.43190.4681.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี23,361.6224,924.05-6.7 %0.0655.41565.3113.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี2,832.37590.0079.2 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,873.59901.0068.6 %5.0649.72202.9268.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี10,871.37617.0094.3 %5.04,446.18204.2595.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,806.092,986.1537.9 %5.0833.14350.0758.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี4,733.412,000.0057.7 %5.0795.11393.4050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี5,816.23306.8894.7 %5.01,289.53124.1490.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 127,739.0610,526.2262.1 %5.0926.18634.9631.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,323.071,147.5487.7 %5.01,597.291,119.8829.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,639.312,936.3336.7 %5.0311.4779.7674.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี52,382.3646,976.0010.3 %5.01,219.85975.0020.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี31,171.6938,424.01-23.3 %0.0838.851,753.62-109.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,409.838,332.3552.1 %5.0716.93446.4937.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี8,929.8813,875.36-55.4 %0.01,766.321,053.8840.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,002.841,608.8059.8 %5.0883.17563.6436.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,271.53821.0063.9 %5.0452.82347.5823.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี15,440.049,612.0037.7 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 399,792 236,196 40.92 % 51,177 23,325 54.42 %