จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ489.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ98.23ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,228.333,483.3065.9 %5.084.64104.45-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์9,887.9811,348.32-14.8 %0.064.1444.0431.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,411.7810,407.01-135.9 %0.01,374.95353.5574.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,022.241,530.0049.4 %5.0919.490.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์85,990.2025,406.1070.5 %5.04,152.212,443.6741.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,896.481,928.9033.4 %5.0709.86543.8323.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,643.481,881.9028.8 %5.0309.03176.7042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,591.69788.0069.6 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,297.43528.0077.0 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,296.98549.0076.1 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,252.342,452.0042.3 %5.01,255.46929.1126.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,804.90959.0065.8 %5.0786.28411.5047.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,891.30929.0067.9 %5.0824.41612.6625.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,236.362,887.2144.9 %5.01,859.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,890.232,718.2844.4 %5.02,058.061,999.992.8 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,454.983,203.92-30.5 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,331.872,308.9146.7 %5.01,470.95945.2635.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์3,796.194,043.71-6.5 %0.01,166.70362.2668.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์8,890.9817,128.00-92.6 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,617.316,882.47-4.0 %0.02,024.44669.7566.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)72,640.357,233.0090.0 %5.04,619.90867.5281.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�ไม่ครบ1,700.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ274.09ประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)9,328.067,272.4322.0 %5.03,824.371,656.2556.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,853.60909.0076.4 %5.01,261.7851.3395.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,552.87683.0073.2 %5.0791.55265.7266.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,225.692,887.5110.5 %5.0976.54521.2946.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,659.1431,807.23-377.6 %0.01,680.132,365.05-40.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,363.515,239.0049.4 %5.04,207.95365.9891.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,052.375,733.0018.7 %5.02,554.871,251.3551.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,545.1311,453.35-75.0 %0.01,302.32177.2186.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,651.271,214.0066.8 %5.01,033.57370.6564.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,461.461,883.5945.6 %5.01,014.56603.2740.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,144.672,571.0018.2 %5.013,139.68122.8199.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,024.263,195.0020.6 %5.01,204.74785.8034.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,237.843,290.0037.2 %5.01,033.59148.0285.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์282,384.8422,887.0991.9 %5.0876.77429.2551.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์24,021.9110,868.0654.8 %5.0536.93379.0829.4 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 61,646.7560,666.001.6 %0.51,375.60506.1563.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,176.4715,592.01-39.5 %0.0581.14837.73-44.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,200.723,680.79-67.3 %0.0347.372.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,625.881,030.0060.8 %5.0332.69134.4259.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,393.802,100.0038.1 %5.0900.47359.4260.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,321.4720,626.0015.2 %5.01,814.02486.6373.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,793.662,172.0022.3 %5.01,026.46275.2573.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์4,609.817,304.22-58.4 %0.01,318.837,401.37-461.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,751.1121,144.45-463.7 %0.01,299.80110.0791.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,166.623,209.64-1.4 %0.0824.40247.2070.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์51,247.595,318.5089.6 %5.01,208.50189.8684.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 110,954.2517,928.57-63.7 %0.01,337.66445.9166.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 228,059.5910,215.5063.6 %5.01,300.09438.9066.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 324,258.8210,499.0656.7 %5.01,696.57955.0843.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์23,702.1010,125.8357.3 %5.03,853.841,123.7270.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์90,525.9597,830.00-8.1 %0.01,874.57779.5358.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไม่ครบ15,740.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ655.50ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์111,436.0353,845.0051.7 %5.01,028.91761.8026.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์44,599.9920,847.4153.3 %5.0865.45707.3518.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,712.9718,199.69-55.4 %0.02,352.122,739.15-16.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์12,129.079,796.4219.2 %5.04,157.30330.8692.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 39,398.8823,616.0040.1 %5.01,243.42793.4736.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,783.38846.0069.6 %5.01,140.24160.5585.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,536.732,438.0031.1 %5.0995.55642.2035.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,394.261,282.0046.5 %5.0596.22271.4354.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์28,877.3329,080.99-0.7 %0.04,815.123,675.0923.7 %5.0
รวม 1,225,883 669,883 45.36 % 98,291 44,962 54.26 %