จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,963.53374.0081.0 %5.0667.17188.8971.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,767.055,975.0038.8 %5.074.2447.8635.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,170.622,161.0076.4 %5.081.7875.587.6 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,035.4713,095.206.7 %3.0126.30107.6514.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,007.041,911.004.8 %2.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,636.74759.0053.6 %5.0271.2743.3784.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,695.051,129.0058.1 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,640.224,192.7125.7 %5.01,095.64576.6547.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,754.87420.0084.8 %5.0718.6855.1092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,597.40215.0091.7 %5.0300.4238.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม2,803.52213.0092.4 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,377.11172.0092.8 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,904.84200.0093.1 %5.0697.8057.0091.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง3,799.282,488.0034.5 %5.01,117.0466.9194.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,323.672,775.0016.5 %5.0602.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,524.513,158.8310.4 %5.01,085.52705.8535.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบ1,246.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ112.89ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,044.93550.0073.1 %5.0686.1894.6386.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,829.441,078.0061.9 %5.01,142.57112.8290.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,280.59678.0070.3 %5.0838.31123.5585.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,968.45222.0088.7 %5.0667.1779.0688.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,533.911,791.0049.3 %5.01,522.88712.0153.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,239.521,828.00-47.5 %0.0386.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,088.13851.0072.4 %5.01,256.66668.6246.8 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,315.891,173.8164.6 %5.0914.370.00100.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,822.424,743.48-68.1 %0.0990.44155.4284.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ไม่ครบ35,819.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ75.90ประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานปาย 25,981.146,936.0073.3 %5.0413.73231.5044.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ762.85ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,304.73871.2062.2 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,357.57347.0085.3 %5.0933.399.5099.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,124.86410.2080.7 %5.0743.23260.4165.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ2,260.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ199.70ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ15,295.51ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,704.82ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ2,952.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ66.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน732.92937.00-27.8 %0.0608.25175.7071.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,108.203,230.20-3.9 %0.0990.4493.1090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน7,932.381,191.6085.0 %5.0762.24469.3038.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,572.321,778.0030.9 %5.0990.44465.5053.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ131.17ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,690.04933.0074.7 %5.0838.31134.4484.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,984.87632.0068.2 %5.0554.8665.4188.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน9,174.30870.4090.5 %5.0340.13237.5030.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,896.40405.0078.6 %5.0629.13195.2469.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,223.57649.0070.8 %5.0838.31206.6375.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน1,762.131.0099.9 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,567.632,372.327.6 %3.5914.37314.0165.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,013.691,651.5918.0 %5.0544.16138.8074.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,855.656,618.2052.2 %5.02,103.06228.0089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 216,535.126,868.1758.5 %5.02,251.34953.6557.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,709.141,062.3090.9 %5.0223.89243.20-8.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน29,623.4110,985.5762.9 %5.0826.15671.1018.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง25,686.137,180.9972.0 %5.01,190.23304.2074.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,736.806,795.65-43.5 %0.01,999.551,660.5417.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,164.14905.0058.2 %5.0819.29156.3380.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,942.76246.0087.3 %5.0610.11312.6148.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,775.006,638.0078.4 %5.03,759.984,128.83-9.8 %0.0
รวม 303,579 122,669 59.59 % 40,448 15,626 61.37 %