จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,109.36390.0081.5 %5.0705.73158.4377.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย14,551.9713,750.005.5 %2.573.96217.54-194.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย4,511.4611,264.88-149.7 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,671.382,351.0012.0 %5.01,009.99245.2775.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,330.751,040.0055.4 %5.0876.9186.2390.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย8,118.698,690.80-7.0 %0.03,196.83931.6970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,211.311,257.0060.9 %5.0370.02135.5263.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,105.26142.0095.4 %5.0335.1165.7480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,828.50679.0076.0 %5.0399.89173.2956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,850.72766.0073.1 %5.0399.0910.0797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า2,952.32259.0091.2 %5.0544.2574.3286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,685.74333.0087.6 %5.0571.0258.4989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,653.58228.0091.4 %5.0344.9846.3286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน2,952.32230.0092.2 %5.0419.3378.2681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,874.98386.0086.6 %5.0393.25149.2262.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด2,941.24293.0090.0 %5.0263.4334.7586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย2,952.32296.0090.0 %5.0267.0640.7784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,735.06370.0086.5 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,771.85370.0086.7 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,813.24210.0092.5 %5.0252.7118.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง2,952.32185.0093.7 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,742.44420.0084.7 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย10,732.5140,461.90-277.0 %0.02,665.86651.2375.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน9,928.2210,500.99-5.8 %0.01,564.02851.5845.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ8,615.8420,408.60-136.9 %0.01,589.00241.3884.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย6,751.196,215.507.9 %3.52,150.952,654.30-23.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,059.96870.0057.8 %5.0667.70330.3650.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,535.941,253.7064.5 %5.01,409.32959.8631.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,314.231,246.0062.4 %5.0933.92120.9687.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,385.172,268.804.9 %2.0857.86374.3356.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย2,939.301,201.0059.1 %5.01,257.192,697.49-114.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,232.211,770.5120.7 %5.0723.73569.6621.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,712.651,147.1969.1 %5.01,728.091,164.5632.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,508.172,155.7738.6 %5.01,485.39828.7144.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,856.561,376.2051.8 %5.01,105.06823.9625.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)7,686.266,471.4915.8 %5.03,968.73636.5084.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,786.335,440.00-95.2 %0.090.4583.248.0 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,328.48293.0096.0 %5.0496.5549.5790.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,891.34368.0087.3 %5.01,200.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,196.39414.0081.2 %5.0743.76135.8581.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย2,909.562,100.0027.8 %5.01,124.08328.4470.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,644.092,352.0011.0 %5.01,009.99465.5053.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย13,677.995,268.9161.5 %5.03,358.49203.3193.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย748.00984.00-31.6 %0.0363.89292.6019.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,142.701,291.7058.9 %5.01,162.11591.9849.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,062.701,306.0057.4 %5.01,238.18314.0674.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,785.122,421.5558.1 %5.02,246.03923.8158.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,704.011,511.6459.2 %5.0971.9595.9590.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย9,277.225,284.0043.0 %5.0503.97256.2549.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,114,638.8091,574.0095.7 %5.026,491.93937.8996.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,533.2328.6598.9 %5.0629.8362.5090.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย5,998.06171.6797.1 %5.01,117.42253.6577.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,444.101,074.5056.0 %5.0800.81351.0256.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย4,508.436,173.17-36.9 %0.01,523.42623.6259.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย1,733.22826.7352.3 %5.01,371.29525.5861.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,119.703,968.40-27.2 %0.01,276.21509.7260.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,613.062,189.4066.9 %5.01,567.36172.0189.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 137,477.088,521.4977.3 %5.02,665.21777.7270.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 221,855.326,783.0069.0 %5.02,691.15749.7672.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 312,262.134,472.7063.5 %5.02,719.43557.3879.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 444,602.215,068.2788.6 %5.01,854.481,199.5735.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)37,646.804,266.0088.7 %5.03,267.51548.1983.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย11,543.7938,489.00-233.4 %0.0808.91889.64-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย24,761.9524,720.000.2 %0.51,022.27768.5524.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย92,572.3637,200.0059.8 %5.01,120.96839.1325.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย16,520.821.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย22,943.9610,540.0054.1 %5.0817.391,120.05-37.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง16,535.1310,054.0039.2 %5.0851.18939.56-10.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง73,941.641.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย9,928.6112,641.49-27.3 %0.02,415.731,453.5039.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,577.231,203.0053.3 %5.0971.96606.1037.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายไม่ครบ530.85ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ261.82ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไม่ครบ7,600.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 2,777,487 440,261 84.15 % 106,318 33,286 68.69 %