จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,989.28241.0087.9 %5.0445.94120.7472.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา5,910.264,379.0025.9 %5.046.38151.98-227.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,054.561,133.0044.9 %5.0356.00124.2165.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,216.70785.9064.5 %5.0692.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา8,027.985,929.9926.1 %5.01,833.59419.9177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา2,903.41546.0081.2 %5.0328.6958.5882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ2,773.47510.0081.6 %5.0440.1073.3083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้2,886.27374.0087.0 %5.0220.6315.2293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน2,526.22250.0090.1 %5.0295.2291.3369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง2,361.83292.0087.6 %5.0448.5342.4890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ2,695.09267.0090.1 %5.0226.6250.0777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน2,674.65159.0094.1 %5.0486.3639.6391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง2,652.32239.0091.0 %5.0479.0554.9088.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,122.221,696.4066.9 %5.01,244.101,591.25-27.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,066.40662.0078.4 %5.01,168.03802.7531.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,188.84601.0072.5 %5.0692.63100.2385.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,113.54567.0073.2 %5.0522.00188.2063.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา2,561.371,440.0043.8 %5.0901.811,024.88-13.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,780.992,087.49-17.2 %0.0625.63479.9623.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา6,532.833,627.2044.5 %5.01,453.27601.9958.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา2,665.591,251.0053.1 %5.0958.86219.7777.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา10,321.925,572.4646.0 %5.01,434.26439.8269.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา2,917.421,803.1538.2 %5.01,088.22205.0781.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,141.47700.0038.7 %5.0455.7359.2487.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,431.02636.0073.8 %5.0882.7948.6894.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา1,949.33401.0079.4 %5.0635.59138.8478.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,500.081,311.0547.6 %5.0863.78125.7385.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา3,395.191,811.4446.6 %5.01,339.18946.9729.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา2,861.742,186.0023.6 %5.01,072.95126.3788.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,379.17596.0074.9 %5.0749.68233.5668.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา4,270.11447.5989.5 %5.01,244.10126.9289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,218.79829.0062.6 %5.0445.03219.7750.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,768.772,005.8027.6 %5.01,034.92461.3155.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,787.581,074.0061.5 %5.0863.78278.0367.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา2,630.612,008.0023.7 %5.0844.76311.8063.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,171.771,096.0049.5 %5.0609.31137.1777.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา8,303.111,195.0085.6 %5.0791.15271.3765.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา22,477.282,875.9887.2 %5.0872.54239.0472.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา1,883.33518.0072.5 %5.0443.63196.2755.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,148.941,533.0628.7 %5.0654.60348.6746.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา1,997.01258.0087.1 %5.0578.54209.7363.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา3,919.191,985.4349.3 %5.01,187.05597.2049.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,548.79981.0061.5 %5.0901.8135.0396.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,400.792,096.0012.7 %5.0768.70345.4255.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 118,713.894,143.3777.9 %5.01,190.35600.1649.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 216,080.045,877.2163.5 %5.02,096.11765.1063.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา2,610.083,497.00-34.0 %0.0281.91233.2017.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ7,135.67ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ494.14ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ44,750.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ485.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้17,072.079,986.0041.5 %5.0639.13808.84-26.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,227.41798.0064.2 %5.0711.65424.7540.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,952.21513.0073.7 %5.0540.51220.8359.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา10,837.976,908.5336.3 %5.03,832.453,548.657.4 %3.5
รวม 229,621 92,681 59.64 % 42,920 18,956 55.83 %