จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน376.44321.0014.7 %5.0587.74152.8374.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน20,716.4920,968.99-1.2 %0.079.47298.23-275.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบ1,007.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ202.86ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,308.93915.0060.4 %5.0758.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน12,438.683,514.6171.7 %5.01,651.60416.1074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,488.54722.0079.3 %5.0318.9855.1282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา12,686.74722.0094.3 %5.0335.6476.9077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,234.3895.0097.8 %5.0362.13115.8068.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น5,160.05168.0096.7 %5.0379.60115.4069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,607.66298.0088.6 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,135.99269.0091.4 %5.0195.8072.2063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา2,993.61584.0080.5 %5.0329.4951.3284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว2,916.74204.0093.0 %5.0394.1549.0287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง2,863.53293.0089.8 %5.0330.4756.2883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,172.10287.0093.1 %5.0451.51114.4474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,234.09149.0093.3 %5.0422.71115.0672.8 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ2,722.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ342.23ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ3,987.59ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,564.64ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่านไม่ครบ1,318.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,704.58691.0074.5 %5.0834.94577.3630.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,085.43413.0080.2 %5.0643.64201.3368.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,542.351,237.0072.8 %5.01,448.541,332.278.0 %4.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน24,252.862,309.0090.5 %5.06,833.10846.2287.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,547.74ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,506.84ประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน2,554.031,511.8440.8 %5.01,784.801,138.2036.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน4,598.836,336.66-37.8 %0.01,103.34162.9385.2 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร71,290.0388,607.01-24.3 %0.0932.88701.1024.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,618.501,034.0071.4 %5.01,120.18293.2073.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,239.48933.0024.7 %5.072.5496.33-32.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,490.78673.0073.0 %5.0949.0457.7293.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,205.57333.0084.9 %5.0701.83484.5331.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดน่าน4,386.826,206.09-41.5 %0.01,557.532,531.32-62.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,086.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,945.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน8,448.431,049.7087.6 %5.0758.88558.8726.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,211.891,731.6046.1 %5.01,068.22402.7562.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,386.191,432.0067.4 %5.0968.03609.7637.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน2,827.581,559.0044.9 %5.01,006.09620.1438.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,077.021,000.0051.9 %5.0606.7747.2192.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน8,633.591,070.0087.6 %5.01,081.07491.0154.6 %5.0
รจจ.น่าน 22,374.6618,345.8418.0 %5.0891.72769.4113.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน1,841.09492.0073.3 %5.0606.75151.5075.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,567.39893.0065.2 %5.0461.66299.7935.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,074.06454.0078.1 %5.0682.82282.8758.6 %5.0
สปส.จ.น่านไม่ครบ3,724.33ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ385.08ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบ1,429.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ585.42ประเมินไม่ได้0.5
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,322.803,082.307.2 %3.5987.07231.8976.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 122,202.9912,179.6245.1 %5.02,665.34719.1573.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ6,621.89ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน54,037.6845,515.0015.8 %5.01,570.621,002.2036.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว46,234.9611,688.0074.7 %5.01,008.27967.084.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ9,677.46ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,585.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ833.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ420.78ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,149.981,260.0041.4 %5.0682.79474.2930.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 16,141.656,100.0062.2 %5.04,548.811,904.2658.1 %5.0
รวม 410,835 247,647 0.00 % 43,705 19,723 0.00 %