จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,183.15255.0088.3 %5.0461.98149.2367.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่128,342.942,333.2098.2 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)3,506.537,822.50-123.1 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,195.191,072.0051.2 %5.0507.9458.4188.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,470.82746.0069.8 %5.0691.3041.4494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่11,434.718,480.0025.8 %5.01,945.22608.0068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่728.69729.00-0.0 %0.0253.80116.0954.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น2,997.49410.0086.3 %5.0218.450.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,016.37376.0087.5 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,619.79636.0082.4 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง2,898.26293.0089.9 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง2,957.92330.0088.8 %5.0251.9557.0077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,076.46260.0091.5 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่2,903.21216.0092.6 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่9,709.943,267.3966.4 %5.01,070.502,431.05-127.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,324.191,353.0059.3 %5.01,089.49410.5062.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ไม่ครบ579.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ380.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่1,937.65519.0073.2 %5.0423.93340.1019.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่6,535.542,059.0068.5 %5.01,317.68975.6626.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,729.071,913.00-10.6 %0.0513.73336.1934.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่93,145.071,302.5098.6 %5.04,613.65768.6283.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,335.9119,472.09-57.8 %0.01,393.752,357.65-69.2 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่41,858.1921,477.2048.7 %5.0490.69218.5055.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)ไม่ครบ11,400.40ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ6,591.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,167.12645.6679.6 %5.0994.42312.5568.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)ไม่ครบ3,172.68ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ766.40ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,538.48122.0095.2 %5.070.991.9597.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,535.98443.0082.5 %5.0842.3121.0997.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,231.81247.0088.9 %5.0576.07166.3871.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ12,982.02ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ705.67ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่3,643.351,861.0048.9 %5.01,184.58247.1479.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,431.90928.0085.6 %5.0823.28114.9486.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,019.955,091.14-26.6 %0.01,275.09154.7987.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่9,146.02652.0092.9 %5.0861.31683.4620.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ2,108.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ916.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,288.53643.0080.4 %5.0809.35471.7241.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,351.943,360.00-0.2 %0.01,070.49236.3777.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,421.763,840.00-58.6 %0.0413.39107.3274.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่8,800.221,961.0077.7 %5.0823.29174.6078.8 %5.0
รจจ.แพร่ 27,834.6816,640.2640.2 %5.0881.43211.8276.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,118.40262.0087.6 %5.0519.02155.7770.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,668.02579.0078.3 %5.0661.27240.5263.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่2,635.64520.0080.3 %5.0614.10113.1181.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,036.183,483.3013.7 %5.01,184.58259.3578.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,312.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,088.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,113.3212,126.84-98.4 %0.03,371.42123.3996.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่9,566.576,103.7436.2 %5.03,291.57681.4479.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 17,897.417,199.5659.8 %5.01,464.91217.7185.1 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 222,164.264,092.7581.5 %5.01,575.36429.2572.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่3,490.343,432.001.7 %0.5316.20214.4632.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่80,136.7047,164.0041.1 %5.01,520.03365.6575.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ไม่ครบ27,107.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ502.05ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ16,219.01ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ900.84ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ไม่ครบ9,993.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ414.15ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพลอง21,725.7211,748.0045.9 %5.0709.33982.15-38.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง26,388.788,810.6766.6 %5.0743.11329.5055.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่10,428.355,620.0046.1 %5.01,876.601,043.9044.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,713.221,891.7030.3 %5.0804.27237.2070.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่5,172.61332.0093.6 %5.0557.06194.4665.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่45,435.568,158.0082.0 %5.06,934.873,791.8745.3 %5.0
รวม 685,010 233,280 65.95 % 53,578 21,188 60.45 %