จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,330.62316.0086.4 %5.0493.20130.1073.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์8,877.816,120.6131.1 %5.066.700.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์3,480.953,745.00-7.6 %0.0816.49246.4269.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,693.59871.0067.7 %5.0740.38155.7879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์18,403.943,705.5879.9 %5.01,962.70641.0367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,497.57417.0088.1 %5.0305.8364.2479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,044.79391.0090.3 %5.0211.7740.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,477.21512.0085.3 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,226.81355.0089.0 %5.0274.7846.6483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,370.04182.0094.6 %5.0264.400.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,241.51292.0091.0 %5.0323.48109.0066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,475.30246.0092.9 %5.0451.5143.6090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,397.59228.0093.3 %5.0595.7676.5487.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์11,715.613,641.4968.9 %5.01,634.161,461.1010.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,169.45777.0064.2 %5.0617.40231.8562.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,684.761,659.0055.0 %5.01,063.67429.0059.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,028.311,410.0053.4 %5.01,467.91319.8778.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ837.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ183.41ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,136.73570.0073.3 %5.0455.16429.275.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,300.261,733.0067.3 %5.0798.761,067.43-33.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ1,805.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ96.26ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,464.063,744.0042.1 %5.02,413.80878.7763.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,026.871,953.5161.1 %5.0742.64232.7868.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์7,780.659,683.00-24.4 %0.01,603.08299.2581.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ1,487.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ294.50ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,511.40388.0074.3 %5.062.2262.180.1 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,763.67446.0083.9 %5.0844.0141.4695.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,578.24395.2084.7 %5.0645.32152.9076.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์10,179.562,153.7078.8 %5.0873.52327.7262.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์11,055.162,063.0081.3 %5.01,900.701,126.0640.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,231.372,567.0058.8 %5.01,215.80678.8544.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,278.291,644.0084.0 %5.0949.58232.1275.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,655.345,798.1950.3 %5.01,558.0931.6698.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,426.291,020.0070.2 %5.01,006.6112,910.50-1,182.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,389.401,533.0054.8 %5.01,025.64511.8950.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์23,187.092,926.0087.4 %5.010,286.45531.6894.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์2,862.37400.0086.0 %5.0797.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์3,025.072,500.0017.4 %5.0252.56121.7051.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์9,829.751,120.0088.6 %5.0759.42381.2149.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,470.5135,271.313.3 %1.5901.92425.0552.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,386.99404.0083.1 %5.0569.24205.2963.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2,902.911,320.0054.5 %5.0797.45344.2156.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,398.34826.0065.6 %5.0607.29159.8973.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,857.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,103.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,384.10856.0080.5 %5.0836.72115.8386.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,294.413,906.8226.2 %5.0987.61244.9975.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ไม่ครบ2,757.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ322.80ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,456.9613,657.3650.3 %5.01,393.74428.4569.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 223,942.606,436.4373.1 %5.01,879.86460.2575.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์5,927.423,848.7335.1 %5.0831.9963.3892.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์59,123.5560,929.00-3.1 %0.01,425.88916.3435.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ไม่ครบ28,542.99ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์138,533.3417,479.7287.4 %5.0742.43718.283.3 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย71,202.717,184.0089.9 %5.0814.27487.3740.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์168,421.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,364.531,469.1937.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,312.661,358.0059.0 %5.0797.45410.0548.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,024.16757.0075.0 %5.0555.44175.7568.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์36,386.658,508.0076.6 %5.05,136.943,463.9832.6 %5.0
รวม 635,545 230,249 63.77 % 59,442 34,104 42.63 %