จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง1,982.20484.0075.6 %5.0626.47181.1671.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง15,207.9813,856.008.9 %4.068.18260.36-281.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,368.493,457.0020.9 %5.091.930.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,829.41878.0069.0 %5.0930.72130.8485.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,553.53879.0065.6 %5.0873.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง13,390.888,696.0035.1 %5.03,155.59874.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง3,722.401,982.0046.8 %5.0400.2788.3577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ3,721.74624.0083.2 %5.0335.0034.7889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,056.21322.0089.5 %5.0273.0630.5288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,000.17435.0085.5 %5.0223.1458.4273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ2,918.97168.0094.2 %5.0260.4646.1082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน2,933.48342.0088.3 %5.0484.4562.1787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ2,719.95136.0095.0 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว2,793.88344.0087.7 %5.0459.5257.8187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม2,903.79184.0093.7 %5.0240.7358.8375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก2,730.63166.0093.9 %5.0449.993.9699.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,119.56354.0088.7 %5.0459.7347.1289.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง5,861.564,735.2819.2 %5.01,634.312,027.30-24.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,170.051,534.0070.3 %5.01,588.49521.6467.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,516.72598.0076.2 %5.0854.66736.1513.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 28,373.8910,076.72-20.3 %0.04,256.562,910.9531.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,184.0287.9796.0 %5.0645.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง4,520.362,074.0054.1 %5.01,501.181,160.9022.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง1,899.271,949.00-2.6 %0.0548.23667.74-21.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง4,398.69496.0088.7 %5.01,824.47636.8265.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,854.661,193.4058.2 %5.01,044.82366.7064.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง6,993.9411,818.00-69.0 %0.02,452.00504.4579.4 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ76,677.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ146.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,653.151,532.0058.1 %5.01,425.14472.1566.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,454.704,323.77-25.2 %0.01,825.0779.0095.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง11,267.568,054.0028.5 %5.05,917.983,214.1045.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,520.142,007.5543.0 %5.02,142.5419.1699.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,399.571,545.0035.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,178.05510.0084.0 %5.0771.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,331.11523.0077.6 %5.0759.58595.2521.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,844.792,565.009.8 %4.5513.84523.45-1.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง4,718.2830,723.59-551.2 %0.01,615.302,281.74-41.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง4,714.102,227.0052.8 %5.02,118.33363.7482.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,788.061,242.0055.5 %5.0911.71283.1068.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง4,685.055,111.56-9.1 %0.01,370.16153.4588.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,092.80737.0076.2 %5.01,139.90400.5664.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,064.611,494.0051.2 %5.01,120.88334.5770.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,242.021,847.0043.0 %5.01,215.96521.4757.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,099.12851.0079.2 %5.01,177.93623.8047.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,406.542,015.5240.8 %5.0987.7742.2995.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง18,923.484,918.0074.0 %5.0599.78245.0759.1 %5.0
รจก.ลำปาง ไม่ครบ32,583.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ975.65ประเมินไม่ได้0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 25,918.5722,390.0913.6 %5.01,023.82351.7765.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,091.294,360.0028.4 %5.0500.55665.00-32.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางไม่ครบ560.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ169.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง2,812.306.0099.8 %5.0987.77139.7085.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง21,445.688,880.0158.6 %5.01,891.03418.0077.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,052.45743.0075.7 %5.0797.59199.8774.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,939.424,257.0013.8 %5.01,501.19635.6457.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง3,711.381,777.0052.1 %5.01,292.03433.3066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง2,830.292,421.0014.5 %5.0987.77431.1156.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,145.324,427.00-40.7 %0.0739.73134.5081.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง35,477.953,525.3390.1 %5.01,534.51125.0091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 125,997.656,712.0074.2 %5.01,703.80874.9548.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 238,926.284,320.0088.9 %5.0662.80871.97-31.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 313,721.699,270.2732.4 %5.01,786.26454.8374.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง381.153,272.00-758.5 %0.0263.63110.6358.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ60,357.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ995.90ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง41,223.3837,109.0010.0 %5.01,050.04455.1056.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,180.569,279.0042.7 %5.0911.99515.2543.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเถิน17,009.2418,246.58-7.3 %0.01,058.40468.1855.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,076.629,255.00-82.3 %0.02,385.851,722.9527.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,136.311,819.0042.0 %5.01,120.88663.9840.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,151.141,036.0051.8 %5.0702.53300.2057.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง20,445.648,377.7359.0 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 497,784 301,579 39.42 % 81,004 40,058 50.55 %