จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,794.40567.0079.7 %5.0294.7393.9268.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,709.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5922.05271.6170.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,474.907,843.2045.8 %5.02,652.51501.5281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 221,896.0422,819.49-4.2 %0.04,356.70684.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,062.511,954.0061.4 %5.0484.6863.7586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,796.581,772.0063.1 %5.0294.6060.9779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก3,918.931,249.0068.1 %5.0304.6455.7981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,873.025,570.555.2 %2.5480.9976.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 23,792.281,862.0050.9 %5.0277.8461.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,614.912,389.2048.2 %5.0511.49114.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,488.791,257.0077.1 %5.0506.36114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,501.41610.0086.4 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,080.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,169.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,849.087,024.50-44.9 %0.01,276.08330.2674.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,655.962,093.0055.0 %5.0979.10583.9640.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,454.762,161.6651.5 %5.0843.57608.1727.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,535.83912.0074.2 %5.0503.81164.7367.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,323.16ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ565.27ประเมินไม่ได้0.5
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ไม่ครบ9,680.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,202.84ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,049.248,169.00-61.8 %0.01,723.11755.4456.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,079.927,251.00-42.7 %0.06,289.171,257.8180.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,754.291,729.001.4 %0.5380.40153.5759.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,540.994,062.0510.5 %5.0975.41360.4663.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,600.192,147.0040.4 %5.0713.08362.6949.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)ไม่ครบ5,992.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ76.00ประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,625.393,003.9417.1 %5.0750.91202.6173.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,766.311,362.0063.8 %5.0826.920.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,612.001,357.0062.4 %5.0500.01271.7045.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,673.3110,190.0019.6 %5.01,456.56618.0057.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,821.681,917.0049.8 %5.0788.94334.2357.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,700.791,793.4761.8 %5.0693.81263.3662.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,483.334,381.002.3 %1.0674.8483.4887.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,512.727,784.0037.8 %5.0571.33305.9046.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี14,960.9416,124.74-7.8 %0.0358.06169.0052.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ18,720.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,056.46ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,638.295,804.8212.6 %5.01,321.39350.7173.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต30,193.7867,230.00-122.7 %0.01,963.34625.7268.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี9,756.273,101.9868.2 %5.0424.96248.0941.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 132,331.5010,032.0069.0 %5.01,185.28349.1370.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 214,408.339,181.5336.3 %5.01,079.41464.2057.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)15,450.2612,232.8820.8 %5.01,766.18734.7058.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ86,648.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี362,689.13164,580.0054.6 %5.09,206.171,036.6488.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)2,906.631.00100.0 %5.0489.8398.6479.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,691.842,772.2024.9 %5.0731.89640.2512.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,281.32ประเมินไม่ได้0.5
รวม 656,957 406,292 0.00 % 48,969 13,566 0.00 %