จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5449.2381.3281.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน46,266.0035,834.0022.5 %5.0107.17142.50-33.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,161.972,695.86-24.7 %0.0544.2882.0284.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,253.94867.0061.5 %5.0390.6227.1393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน7,861.344,927.1237.3 %5.02,236.73428.0180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน3,723.581,135.0069.5 %5.0303.3441.3186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,827.01277.0090.2 %5.0232.8838.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ10,903.97357.0096.7 %5.0223.4743.3280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,248.11438.0086.5 %5.0174.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,061.44420.0086.3 %5.0276.9948.5482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,608.95348.0090.4 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง5,493.74203.0096.3 %5.0180.9642.3076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,463.6889.0097.4 %5.0394.5145.9088.4 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,937.223,681.006.5 %3.0455.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน3,961.323,099.8421.7 %5.01,057.74655.6638.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน2,955.721,463.0050.5 %5.0981.65397.9659.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,284.13850.0062.8 %5.0658.38256.6161.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,474.40425.0082.8 %5.0366.8511.5096.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,476.141,716.0050.6 %5.0715.45574.6519.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนไม่ครบ1,661.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,583.441,351.0362.3 %5.01,190.82587.7450.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,413.641,142.0066.5 %5.0943.6599.5889.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน12,131.8110,822.3310.8 %5.01,647.24222.9286.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,749.151,107.5059.7 %5.0810.53415.1548.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,493.073,524.00-136.0 %0.050.660.9598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,729.95623.0077.2 %5.0788.2341.8094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,302.61837.0063.6 %5.0582.34351.5739.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,497.422,224.0036.4 %5.0634.12332.7947.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนไม่ครบ1,091.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ588.37ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,353.332,016.0039.9 %5.0658.37163.5075.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน9,985.787,588.8124.0 %5.01,342.9853.3996.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,366.79945.0071.9 %5.0715.42271.7062.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,217.861,677.28-37.7 %0.0848.57304.0064.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,191.45983.0069.2 %5.01,057.74251.0376.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน2,996.091,165.5061.1 %5.0943.46313.0066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,237.222,151.0033.6 %5.0639.3943.3793.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,629.031,712.0080.2 %5.0458.37154.8566.2 %5.0
รจจ.ลำพูน 41,735.8051,681.06-23.8 %0.01,036.24725.8730.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,174.81453.3979.2 %5.0499.09117.6476.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,068.843,078.0024.4 %5.0609.09313.5048.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน6,938.281,256.0081.9 %5.0582.34191.6967.1 %5.0
สปส.จ.ลำพูน5,893.015,389.008.6 %4.01,419.05314.0177.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,620.321,356.6048.2 %5.0753.48236.5568.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน8,804.902,048.0076.7 %5.0753.48247.4467.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 112,524.846,350.5349.3 %5.01,062.75492.8453.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 240,829.797,366.4482.0 %5.01,446.42534.7763.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,090.152,991.0026.9 %5.0463.95174.4162.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน52,425.5143,995.8416.1 %5.01,319.15595.9754.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน48,176.237,199.3185.1 %5.0704.681,197.69-70.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 26,848.267,427.0072.3 %5.0606.57864.70-42.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง11,100.9911,111.00-0.1 %0.0569.14218.5061.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนไม่ครบ10,512.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ434.23ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,595.422,183.2639.3 %5.0753.48373.1550.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน30,426.627,379.0075.7 %5.03,965.293,419.2413.8 %5.0
รวม 484,095 259,961 46.30 % 40,117 16,546 58.76 %