จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,712.272,211.8718.4 %5.02,119.7081.8296.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 346,239.0030,682.1833.6 %5.0168.38333.10-97.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่48,011.1610,843.2877.4 %5.0152.53212.42-39.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่6,259.595,056.4019.2 %5.063.2242.2233.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,167.8714,535.41-570.5 %0.044.31177.41-300.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่10,624.1911,948.69-12.5 %0.01,718.97370.4778.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,583.951,662.1935.7 %5.01,611.1351.6596.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,670.152,575.003.6 %1.51,053.41139.8986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 829,069.3118,146.9037.6 %5.03,722.09430.3588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 114,186.337,178.1449.4 %5.05,419.81949.0582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 26,883.441,823.3973.5 %5.02,568.43529.1579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,684.774,000.0029.6 %5.0355.7858.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,179.822,798.0046.0 %5.0336.7657.8682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง2,339.29389.0083.4 %5.0295.9845.0784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,268.68619.0081.1 %5.0210.0787.4458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง651.33648.000.5 %0.5300.352.3399.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง2,908.76303.0089.6 %5.0350.9841.9188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า2,924.12402.0086.3 %5.0479.82124.6974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด2,992.51351.0088.3 %5.0384.0192.6275.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย2,913.15114.0096.1 %5.0678.93226.1066.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ2,916.62294.0089.9 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม2,913.27258.0091.1 %5.0689.23116.6083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,893.55283.0090.2 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง13,667.551,287.0090.6 %5.0323.15100.7468.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย2,840.00741.0073.9 %5.0251.2887.0265.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด2,768.42596.0078.5 %5.0246.1926.6789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,238.31908.0072.0 %5.0277.13108.7460.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,112.66561.0082.0 %5.0403.9085.7078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,567.43801.0077.5 %5.0683.66147.1178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว5,297.44381.0092.8 %5.0456.5832.2492.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,127.90181.0094.2 %5.0438.2639.7890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง2,660.6451.0098.1 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ2,986.37226.0092.4 %5.0453.4942.8990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,145.84176.0094.4 %5.03,989.9437.5099.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 39,590.882,581.7273.1 %5.01,603.58234.2185.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,952.392,027.1031.3 %5.01,234.3693.9692.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,307.731,693.0026.6 %5.0823.6194.1488.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,114.867,344.00-20.1 %0.01,479.26445.1869.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่6,718.109,039.00-34.5 %0.02,650.752,251.7815.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,000.473,097.5322.6 %5.01,621.43214.1186.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่3,994.72980.0075.5 %5.01,195.93822.9031.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 99,530.081,595.0083.3 %5.01,896.56399.2978.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,773.401.00100.0 %5.0802.82473.1241.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 133,222.4440,583.88-22.2 %0.013,128.104,028.4069.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.51,782.46851.4852.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่788.21361.0054.2 %5.0920.30527.0142.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,715.031,716.0053.8 %5.01,624.792,020.65-24.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,192.701,829.8856.4 %5.02,429.00904.9162.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,180.229,220.70-78.0 %0.02,544.53471.5781.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 28,914.8718,308.0336.7 %5.02,236.93335.1585.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่3,992.952,699.9432.4 %5.02,702.16270.7590.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ3,493.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,204.124,770.4441.9 %5.03,411.392,719.9120.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,485.992,703.0022.5 %5.01,357.67306.4677.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ1,799.29ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,844.72ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่14,803.0941,425.03-179.8 %0.03,639.59550.7884.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 11,349.6314,687.00-29.4 %0.05,682.135,751.45-1.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,159.537,347.00-42.4 %0.02,504.721,296.7548.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,812.25456.0083.8 %5.0996.36337.2566.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 9,483.843,028.0068.1 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)9,255.4715,371.01-66.1 %0.03,424.19690.3579.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ17,764.555,522.0068.9 %5.0405.69208.9048.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,946.421,569.2019.4 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,614.85624.0082.7 %5.01,192.4722.0598.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,474.261,444.0041.6 %5.0939.31558.2740.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,361.313,076.0029.5 %5.01,680.94529.9668.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่14,040.7555,735.00-297.0 %0.02,251.421,422.5136.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,555.771,320.0076.2 %5.01,357.67574.3957.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่10,460.8111,444.45-9.4 %0.03,968.81123.6096.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่9,565.781,528.0084.0 %5.01,453.65590.6659.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,308.261,533.0064.4 %5.01,936.59276.5685.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,355.873,024.3052.4 %5.02,024.13772.5561.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ6,060.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ315.57ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ19,249.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ220.12ประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่14,089.859,991.0029.1 %5.0838.99409.6551.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 108,536.82120,230.00-10.8 %0.02,547.862,382.106.5 %3.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 43,096.2645,487.20-5.5 %0.01,617.32429.3973.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 512,829.8814,905.50-16.2 %0.03,488.832,026.6141.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่1,775.18570.0067.9 %5.0787.1991.3588.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่3,916.87760.0080.6 %5.01,357.67526.7161.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,140.29320.0089.8 %5.01,205.54305.9074.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,956.7919,248.00-141.9 %0.02,689.691,007.0062.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่3,890.856,005.71-54.4 %0.01,661.92847.6249.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่3,283.306,691.39-103.8 %0.0973.00499.4748.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 138,324.384,750.0087.6 %5.02,580.28513.1880.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 227,501.05139.5399.5 %5.0348.221,597.76-358.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,972.694,934.3555.0 %5.02,180.75516.5876.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 456,369.3010,166.3482.0 %5.01,027.56507.5150.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 550,584.088,214.4883.8 %5.02,933.65980.1466.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 674,318.014,115.9194.5 %5.01,730.21832.1851.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,327.122,300.0068.6 %5.04,345.78154.1896.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ7,299.86ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาอนุสารสุนทรไม่ครบ11,279.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ274.64ประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ไม่ครบ9,510.90ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ552.20ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่70,904.3567,992.004.1 %2.02,031.50988.1551.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่45,121.0540,327.9910.6 %5.01,362.392,106.25-54.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง41,148.2711,537.0072.0 %5.01,163.15609.0847.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,387.811,358.0043.1 %5.0845.140.00100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง79,755.1745,994.6942.3 %5.01,548.07741.8852.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่28,623.8819,637.0031.4 %5.01,376.751,890.51-37.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่6,104.975,825.734.6 %2.02,866.371,472.8648.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่28,670.5131,144.00-8.6 %0.01,775.25272.0084.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,864.141,221.0057.4 %5.01,649.32137.7291.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่71,249.0635,912.3849.6 %5.04,127.263,083.4725.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 3,894.893,719.004.5 %2.01,414.71754.1146.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)4,910.7113,830.58-181.6 %0.02,524.08266.9289.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,079.183,305.00-7.3 %0.01,902.90282.1585.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,131.83496.0076.7 %5.01,718.290.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,611.01810.0069.0 %5.0920.30348.8362.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 553,050.7129,383.8344.6 %5.021,553.2010,567.2551.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่69,887.2120,468.0170.7 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 1,512,705 994,508 34.26 % 209,289 94,479 54.86 %