จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,094.071,624.0022.4 %5.0439.0787.0980.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร24,136.5010,649.4255.9 %5.081.05187.77-131.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,207.091,430.0035.2 %5.0534.150.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,044.291,500.0050.7 %5.0705.29147.5279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร16,488.5810,725.1635.0 %5.03,063.27408.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0432.9837.4991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,565.74272.0092.4 %5.0226.2038.1383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,450.98127.0096.3 %5.0232.8338.1783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,745.92173.0095.4 %5.0333.7638.6988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,339.4458.0098.3 %5.0266.5038.0885.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร18,542.9832,676.22-76.2 %0.03,762.60391.1189.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,589.661,672.8053.4 %5.01,104.63951.1813.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,312.701,052.0054.5 %5.0458.0647.5089.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,420.821,167.0065.9 %5.0952.50133.6686.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,431.831,004.0058.7 %5.0610.21175.7571.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,351.83676.0071.3 %5.0515.13404.1121.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,644.802,311.6612.6 %5.0743.30777.10-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,296.441,576.00-21.6 %0.0382.42190.0050.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,172.092,541.0039.1 %5.01,353.66227.0583.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,821.301,347.0064.8 %5.0914.47124.5986.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร3,741.304,888.80-30.7 %0.01,028.56379.3363.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,600.81629.0075.8 %5.0591.17264.1055.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,792.31747.0058.3 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,656.03553.0079.2 %5.0667.2345.8193.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,302.66601.0073.9 %5.0496.1157.0088.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร2,984.442,197.0026.4 %5.0838.40357.2957.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,495.4627,691.00-140.9 %0.01,351.831,742.06-28.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,142.421,930.0053.4 %5.01,218.70584.8152.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร2,844.482,505.0011.9 %5.0705.27190.0073.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,784.285,738.2115.4 %5.02,017.40193.8090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,548.70726.0071.5 %5.0705.27253.5564.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,918.141,571.0046.2 %5.0838.38370.4655.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,955.522,560.0013.4 %5.0762.3495.0087.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,364.17818.0075.7 %5.0971.49538.1044.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,730.992,081.1123.8 %5.0496.0957.1388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร26,740.321,664.0093.8 %5.0664.17252.7062.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร35,650.5121,446.4839.8 %5.0799.52451.6143.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,233.03726.0067.5 %5.0458.08274.2240.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,055.842,733.0032.6 %5.01,047.55317.5669.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,386.53351.0085.3 %5.0534.15115.3678.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,152.721,400.4655.6 %5.0838.41593.8429.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,089.061,314.0057.5 %5.0876.44489.2544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร8,509.187,743.089.0 %4.53,310.46588.1782.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,199.062,300.0075.0 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร59,626.526,159.1789.7 %5.01,661.52592.0764.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร4,350.429,738.84-123.9 %0.0447.1141.9590.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร7,792.503,182.4059.2 %5.0316.2078.3775.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร76,224.2924,480.0067.9 %5.0760.31620.1418.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย18,990.1311,334.0040.3 %5.0605.61380.9037.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร4,983.609,414.37-88.9 %0.01,651.771,605.912.8 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,570.071,509.0041.3 %5.0667.23335.3749.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,035.73605.0080.1 %5.0439.07189.6956.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,951.236,073.0069.6 %5.04,937.364,595.406.9 %3.0
รวม 455,060 239,992 47.26 % 51,212 21,176 58.65 %