จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,061.89466.0077.4 %5.0454.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมไม่ครบ17,138.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ386.69ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม8,858.063,410.7261.5 %5.02,013.41668.5166.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,775.86248.0095.7 %5.0219.3693.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,726.32266.0092.9 %5.0285.12102.2864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,618.32148.0095.9 %5.0514.8727.1194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,597.20117.0096.7 %5.0294.685.3898.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,634.64216.0094.1 %5.0300.640.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,712.74333.0091.0 %5.0399.13114.1171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,698.95230.0093.8 %5.0251.4697.3961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,729.40181.0095.1 %5.0351.7493.1073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,639.31232.0093.6 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม8,439.6920,441.00-142.2 %0.02,013.82369.5581.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,466.624,321.00-24.6 %0.01,024.58433.2057.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,263.731.00100.0 %5.0397.02152.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนมไม่ครบ970.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ152.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,312.320.00100.0 %5.0506.19133.0073.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมไม่ครบ730.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ464.03ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมไม่ครบ856.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ294.63ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมไม่ครบ2,075.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,175.402,184.2247.7 %5.01,385.86978.5729.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,686.581,485.0068.3 %5.0812.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)972.121.0099.9 %5.024.9155.85-124.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,713.65518.0080.9 %5.0782.003,869.35-394.8 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,216.97609.0081.1 %5.0625.25411.6934.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,631.142,704.0025.5 %5.01,157.68138.2288.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม12,193.785,329.5056.3 %5.01,975.3895.8595.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,439.40955.0089.9 %5.0625.25426.4531.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,073.542,235.0045.1 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบ1,350.60ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,260.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5587.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.นครพนม53,387.495,871.0089.0 %5.0857.01527.0438.5 %5.0
รจก.นครพนม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,371.212,955.0012.3 %5.0910.49520.8942.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ687.11ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม2,935.783,837.20-30.7 %0.0584.99217.7162.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม24,453.675,276.3578.4 %5.0451.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 130,928.415,614.0481.8 %5.01,323.301,195.469.7 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 26,930.928,772.00-26.6 %0.01,500.30842.7443.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบ49,976.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ750.61ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ391.15ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,556.961,445.0043.5 %5.0682.27261.3061.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 229,890 80,402 0.00 % 22,130 12,500 0.00 %