จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,117.48338.0084.0 %5.0569.7549.7091.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร13,942.405,839.0058.1 %5.0191.57136.3328.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,591.36875.0066.2 %5.0797.94215.8572.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครไม่ครบ360.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร11,827.568,456.0028.5 %5.02,452.33608.4475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,646.02714.0080.4 %5.0301.2243.4785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,179.22784.0075.3 %5.0473.22141.2270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,107.02182.0094.1 %5.0317.1245.7285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,067.27278.0090.9 %5.0280.6786.5169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,682.85214.0094.2 %5.0153.1519.4087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,875.74406.0085.9 %5.0414.6084.3079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว2,855.131.00100.0 %5.023.0819.5615.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,144.80152.0092.9 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,136.94289.0090.8 %5.0191.2271.1862.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,023.24222.0092.7 %5.0280.1583.9370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง2,981.57180.0094.0 %5.0420.06104.6575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,647.02137.0094.8 %5.0417.2765.9884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,417.23374.0089.1 %5.0319.2776.8175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย2,819.74149.0094.7 %5.0141.721.0099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,665.48152.0094.3 %5.0251.3987.7665.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,400.01281.0091.7 %5.0420.1016.7996.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร77,551.272,350.9097.0 %5.038,430.591,115.5797.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,615.861,334.0063.1 %5.01,349.40409.0669.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,542.90878.0065.5 %5.0778.92282.7863.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,429.30419.0082.8 %5.0468.80642.26-37.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,521.111,476.0041.5 %5.0912.02987.99-8.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,645.811,936.0026.8 %5.0556.17332.5040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,247.082,622.0038.3 %5.01,615.651,507.266.7 %3.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,589.451,692.4952.8 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร5,713.997,372.92-29.0 %0.0986.12318.0667.7 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ660.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)9,051.5913,198.00-45.8 %0.04,177.245,006.70-19.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,272.59408.0067.9 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,035.625,654.50-86.3 %0.076.1738.2349.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,995.79486.0083.8 %5.0765.8235.3795.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,634.84529.0079.9 %5.0664.83313.5052.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,640.471,486.0043.7 %5.0874.00274.6668.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,131.39621.0080.2 %5.0636.44278.3156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร12,549.6412,309.411.9 %0.52,806.203,219.35-14.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,075.231,248.0086.2 %5.0797.92445.7844.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร2,963.261,980.6233.2 %5.0988.10357.7663.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครไม่ครบ3,261.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,623.741,490.8867.8 %5.01,311.35443.2766.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,284.082,164.7034.1 %5.0556.8012.0597.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,820.203,326.0266.1 %5.0988.10668.9332.3 %5.0
รจจ.สกลนคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,240.491,218.2971.3 %5.0912.02752.0917.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,653.67730.0091.6 %5.0683.84245.4464.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,134.562,532.6750.7 %5.01,004.86431.5957.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครไม่ครบ3,517.16ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ484.98ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร3,933.912,672.6532.1 %5.01,070.41145.3586.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2340,769.033,823.0090.6 %5.02,404.072,131.0511.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 123,452.007,752.0066.9 %5.01,540.29696.4454.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 234,737.1912,741.0263.3 %5.02,623.69724.7172.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3120,315.587,893.5693.4 %5.02,618.04577.3277.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,741.732,911.5322.2 %5.0380.63226.7140.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร85,494.8667,586.0020.9 %5.02,037.78949.6253.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร47,986.9712,922.0073.1 %5.0803.031,787.58-122.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,379.4110,568.0021.0 %5.0863.992,779.10-221.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน112,378.1829,805.0073.5 %5.01,165.01946.0218.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครไม่ครบ12,482.80ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,557.15ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,682.431,379.0048.6 %5.0893.02477.9546.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครไม่ครบ439.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ179.08ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครไม่ครบ5,709.07ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,096.74ประเมินไม่ได้0.5
รวม 757,963 249,541 67.08 % 88,884 31,536 64.52 %