จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,119.25340.0084.0 %5.0551.5666.4088.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,235.472,598.0019.7 %5.0890.42268.2469.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์10,434.458,784.2015.8 %5.02,430.81538.8477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,036.00814.0079.8 %5.0293.8446.0984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,493.90502.0085.6 %5.0323.2978.1975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด3,618.61769.0078.7 %5.0225.5778.1365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,799.41596.0084.3 %5.0200.6976.8861.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,400.53269.0092.1 %5.0387.3876.3580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,842.93383.0090.0 %5.0406.5338.2890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,847.0428.0099.3 %5.0402.0978.5580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,361.71389.0088.4 %5.0318.2488.0172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,394.35239.0093.0 %5.0377.0019.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,590.69240.0093.3 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,690.00231.0093.7 %5.0293.6887.8170.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์2,675.653,239.06-21.1 %0.01,384.861,179.9714.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,620.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ565.69ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,968.531,225.0058.7 %5.0833.47339.0159.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,617.47458.0082.5 %5.0624.19500.8119.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,444.751,375.0069.1 %5.01,289.851,536.56-19.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,883.201,914.0050.7 %5.01,240.57290.2876.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ7,679.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ939.88ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ230.62ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,357.20256.0081.1 %5.061.3638.4237.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ667.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ176.76ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,351.31661.0071.9 %5.0605.20210.3765.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,103.902,245.0027.7 %5.0890.44277.2268.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ399,997.59ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,676.752,387.0049.0 %5.01,251.74172.8786.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,289.127,343.09-38.8 %0.01,403.950.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ2,182.30ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ532.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,196.052,045.0036.0 %5.0871.43680.8721.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,551.521,509.0066.8 %5.01,048.44450.3057.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ3,147.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ23.49ประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์28,194.082,136.0092.4 %5.0844.61281.3466.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 85,048.4642,794.5049.7 %5.01,256.361,005.8419.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์4,965.891,472.0070.4 %5.0776.42298.3061.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,444.96444.9081.8 %5.0605.20215.7464.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,191.793,257.8837.2 %5.01,350.24692.1748.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ไม่ครบ5,066.85ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,480.24ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,706.9519,646.1457.9 %5.02,071.91600.1571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ไม่ครบ4,393.14ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ89.87ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 343,788.075,513.6187.4 %5.01,312.68366.8272.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์10,555.046,731.7636.2 %5.0429.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบ14,361.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ506.66ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี42,676.0410,992.0074.2 %5.0823.16766.656.9 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์15,085.2014,018.367.1 %3.51,992.852,060.68-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,945.312,247.0023.7 %5.0776.34471.0539.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,202.351,372.0037.7 %5.0567.15300.4747.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์40,935.957,688.9281.2 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 427,720 159,154 0.00 % 36,426 19,232 0.00 %