จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0505.84229.7254.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด11,935.574,777.1060.0 %5.0145.9287.4440.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด954.882,880.00-201.6 %0.0471.26183.6661.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,609.09909.0065.2 %5.0452.2431.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด20,468.594,151.8279.7 %5.03,222.91966.9070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,004.801,342.0066.5 %5.0250.4861.4675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,522.40239.0093.2 %5.0331.3078.0576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,366.56289.0091.4 %5.0234.9657.6075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร2,983.57182.0093.9 %5.0203.4221.3289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,307.73130.0096.1 %5.0123.8118.9684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,640.75330.0090.9 %5.0346.0176.9777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร409.25159.0061.1 %5.0349.7324.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,039.25140.0095.4 %5.0220.1962.5771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,632.271.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,349.31358.0089.3 %5.0235.3440.4882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,077.6086.0097.2 %5.0161.0417.2589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,794.72301.0092.1 %5.0185.6632.9982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,005.331,356.0066.1 %5.0231.2874.9167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,233.36198.0093.9 %5.0290.8738.3586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,154.96133.0095.8 %5.0265.6256.8578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,761.87253.0093.3 %5.0230.1423.5189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,140.851.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,871.073,058.9821.0 %5.01,036.06427.5058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด630.403,058.98-385.2 %0.0250.48427.50-70.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,451.841,044.3057.4 %5.0301.58304.00-0.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,220.391,164.9047.5 %5.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,280.27730.0068.0 %5.0517.16209.0059.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด1,899.97939.0050.6 %5.0899.03495.5044.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,805.011,062.0062.1 %5.0788.86294.8362.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,755.71597.0084.1 %5.0769.8490.2888.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,305.331,801.0071.4 %5.02,092.172,143.16-2.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,006.773,118.56-55.4 %0.0606.87672.90-10.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,020.962,890.0042.4 %5.01,024.07402.9760.7 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,527.6512,108.00-243.2 %0.01,058.01132.0587.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)15,184.6413,411.1511.7 %5.01,781.351.0099.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด59,298.4326,337.8055.6 %5.0289.55855.55-195.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,226.321,214.7062.4 %5.0990.50555.6543.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,354.27945.0030.2 %5.063.6458.578.0 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,486.27470.0068.4 %5.043.4025.7440.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,500.37798.0077.2 %5.01,093.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,472.51215.0091.3 %5.0700.41741.00-5.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,089.251.00100.0 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,187.2039,409.00-536.9 %0.02,852.402,201.9422.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,521.201,831.0059.5 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,090.641,743.0078.5 %5.03,165.85967.7769.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,121.209,340.00-82.4 %0.01,128.22124.3289.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,892.62924.0090.7 %5.01,055.08455.0556.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,540.483,090.5012.7 %5.01,093.12584.4946.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,633.872,560.0029.6 %5.0818.16492.9539.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,083.171,542.3462.2 %5.01,283.24905.9429.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,249.334,067.00-25.2 %0.0648.5383.6787.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด11,047.308,463.0023.4 %5.0490.12278.3543.2 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 59,480.3040,036.0032.7 %5.01,207.541.0099.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,351.902,826.00-20.2 %0.0386.58149.1561.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด526.35487.007.5 %3.5238.96195.4218.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,772.80999.0964.0 %5.0788.86447.9243.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,622.911,839.0049.2 %5.0693.78149.2578.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,163.044,226.88-1.5 %0.01,167.46547.6653.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,830.851,962.0048.8 %5.01,188.20801.1432.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,729.558,525.552.3 %1.0919.60330.9164.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)47,256.726,075.3287.1 %5.02,272.66932.4759.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 150,668.8210,472.0079.3 %5.01,195.17384.5367.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,250.7918,072.90-26.8 %0.01,170.73399.0065.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 318,061.256,272.0565.3 %5.0941.08280.2670.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด5,588.7110,816.58-93.5 %0.0430.54291.7332.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,082.453,899.46-87.3 %0.0291.74643.99-120.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด121,806.1673,674.9939.5 %5.01,567.26443.8371.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด118,264.131.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด35,039.281.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย19,809.908,432.7357.4 %5.0905.3023.5097.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร16,499.431.00100.0 %5.0808.561,159.79-43.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง162,851.6319,775.0087.9 %5.0916.67371.7559.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด62,631.28190.6699.7 %5.0760.18684.699.9 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด7,859.20114,824.00-1,361.0 %0.02,007.201,169.9741.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,953.33923.0068.7 %5.0750.82393.3647.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,777.361.00100.0 %5.0655.740.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด40,452.434,000.0090.1 %5.08,371.091,000.0088.1 %5.0
รวม 1,087,478 504,485 53.61 % 69,670 26,925 61.35 %