จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามไม่ครบ521.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ244.85ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม29,395.5915,133.9048.5 %5.0211.9897.8153.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,208.722,132.3133.5 %5.0795.49249.5468.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,661.45790.0070.3 %5.0657.15114.5682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,783.779,413.0036.3 %5.03,148.23720.8877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,957.20704.0082.2 %5.0362.1219.9794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,206.60311.0090.3 %5.0267.3339.9185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,202.90493.0084.6 %5.0316.3854.5082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,851.05355.0090.8 %5.0277.8292.5166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,213.29380.0088.2 %5.0297.8816.5994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,088.66294.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,214.22114.0096.5 %5.0229.1890.4360.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,442.33215.0093.8 %5.0439.70119.9272.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,454.41687.0080.1 %5.0321.1542.8486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,409.16260.0092.4 %5.0158.8216.3989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช2,784.47107.0096.2 %5.0289.4014.7694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,113.09163.0094.8 %5.0188.6816.1691.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม2,990.342,692.2110.0 %5.0828.30588.3129.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,160.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคามไม่ครบ831.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ154.86ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,633.811,076.0059.1 %5.0657.13290.7055.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,535.94721.0071.6 %5.0619.12225.7763.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม6,595.261,114.1983.1 %5.02,728.321,207.6855.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม1,912.092,465.36-28.9 %0.0490.85699.73-42.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. มหาสารคามไม่ครบ975.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ18.81ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ194.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,789.99600.0078.5 %5.0616.090.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,623.63433.0083.5 %5.0581.09201.4065.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,216.042,637.8418.0 %5.0885.35258.6670.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,257.7417,976.99-241.9 %0.01,777.081,229.3230.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,071.595,684.0019.6 %5.02,009.88437.3478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,897.891,379.0052.4 %5.0612.14211.6865.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,027.485,581.0320.6 %5.02,157.50135.1993.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,446.271,968.0042.9 %5.0851.21332.3661.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ4,237.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,150.532,182.0057.6 %5.01,322.69219.8283.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,752.6216,408.72-185.2 %0.0980.6623.5097.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ1,105.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 38,471.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5916.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,926.961,644.0043.8 %5.0600.11206.8465.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,416.072,812.0017.7 %5.0548.75536.272.3 %1.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,446.481,092.0055.4 %5.0562.08136.8475.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,707.455,266.007.7 %3.5980.41504.8748.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,389.261,152.0073.8 %5.01,417.79593.9658.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ6,680.03ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ177.49ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 320,738.346,443.1368.9 %5.01,064.31445.8658.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)ไม่ครบ6,155.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ298.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 125,284.798,182.4467.6 %5.01,347.97687.8749.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 212,581.849,629.0023.5 %5.018,702.76477.0097.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,146.415,670.3338.0 %5.0398.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม69,248.8251,958.0025.0 %5.01,545.6513,286.13-759.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม28,562.6430,982.00-8.5 %0.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย50,087.8914,361.6071.3 %5.0806.90307.3261.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,655.451,073.0059.6 %5.0714.21298.3658.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,573.23686.0073.3 %5.0581.09271.7053.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม35,329.728,836.7775.0 %5.06,049.673,318.4045.1 %5.0
รวม 426,983 244,260 0.00 % 59,384 28,840 0.00 %