จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,541.37741.0079.1 %5.0376.180.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย20,777.1822,828.63-9.9 %0.085.06101.35-19.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,647.431,915.4927.6 %5.0591.6376.0087.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,472.20771.0068.8 %5.0572.6143.9992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย15,489.844,500.3270.9 %5.02,600.76414.2084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,129.68249.0094.0 %5.0306.4478.4574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,729.40435.0088.3 %5.0343.4583.8075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,562.42181.0094.9 %5.0430.6886.4479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย3,902.75381.0090.2 %5.0303.6276.2574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,555.47328.0090.8 %5.0355.0876.6378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,513.25109.0096.9 %5.0442.2076.2782.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,530.884,632.2316.2 %5.02,545.9496.4096.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย47,449.5840,733.7314.2 %5.02,553.03772.2069.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,574.014,643.66-1.5 %0.01,276.21631.7550.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,239.711,281.8760.4 %5.0435.4934.3492.1 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย1,626.592,025.00-24.5 %0.0748.67493.6534.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,672.29588.0078.0 %5.0862.03794.047.9 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,125.66529.0087.2 %5.0489.98124.5674.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,333.711,519.9664.9 %5.0794.252,600.75-227.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,590.591,005.0072.0 %5.01,008.29370.5063.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,331.181,873.2543.8 %5.0895.88121.8486.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,841.962,435.1536.6 %5.0796.1996.0287.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย3,767.761.00100.0 %5.01,079.482.8599.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,960.03584.0080.3 %5.0623.09222.7464.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย20,106.21444.0097.8 %5.0226.0782.6563.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,920.45665.0077.2 %5.0737.1557.8592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,176.52691.0078.2 %5.0489.98229.5253.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,767.493,123.6517.1 %5.01,079.48338.2568.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,523.1739,696.29-1,026.7 %0.0451.951,320.92-192.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,838.963,490.4727.9 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,611.179,000.00-95.2 %0.01,325.691,118.8015.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,335.314,418.75-1.9 %0.01,079.48122.2688.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายไม่ครบ2,137.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ329.07ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,036.512,576.5215.1 %5.0794.24777.412.1 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,419.412,707.0738.7 %5.0775.22136.5182.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,301.391,406.4073.5 %5.0851.29653.6923.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,767.491,739.1053.8 %5.01,079.48117.6989.1 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,383.091,797.0080.8 %5.0629.66236.5562.4 %5.0
รจจ.หนองคาย 50,503.9425,035.2150.4 %5.0711.45390.4645.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,198.53435.0080.2 %5.0394.8977.8980.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,829.232,083.5645.6 %5.01,279.80505.9160.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,373.14616.0074.0 %5.0470.97111.3176.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,575.292,779.4039.3 %5.01,105.06711.8935.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,787.67741.0073.4 %5.0604.080.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,413.82741.0069.3 %5.0451.950.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 133,041.777,358.7977.7 %5.01,437.16759.8747.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 266,592.709,380.0085.9 %5.01,493.89659.8455.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,363.634,451.2830.1 %5.01,381.43407.4670.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,751.312,154.2442.6 %5.0278.23145.8047.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย68,447.0242,866.0037.4 %5.01,263.43970.2523.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย16,796.121,213.0092.8 %5.0618.270.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย58,747.3473,525.45-25.2 %0.0607.06361.8940.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,518.1510,450.71-9.8 %0.01,658.52811.3551.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,562.23978.0061.8 %5.0604.08262.4456.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,294.38904.0060.6 %5.0413.92169.4559.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย985.12741.0024.8 %5.0476.0138.0092.0 %5.0
รวม 569,334 352,500 38.09 % 44,786 19,569 56.31 %