จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย17,269.2323,269.92-34.7 %0.066.90136.08-103.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,066.898,798.90-9.1 %0.066.57114.41-71.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย3,866.993,666.005.2 %2.5104.0037.7263.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,323.981,372.0041.0 %5.0741.50179.4575.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,417.12960.0060.3 %5.0358.3241.3188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,056.287,748.0051.7 %5.03,061.46842.3272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,339.01360.0089.2 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,696.68217.0094.1 %5.0320.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,020.01216.0092.8 %5.0416.8063.6584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,969.96337.0088.7 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย2,934.90226.0092.3 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้วไม่ครบ4.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,262.89742.0077.3 %5.0396.69104.5073.7 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,909.23332.0088.6 %5.0234.4960.8074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว853.1639.3095.4 %5.0410.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,766.35250.0091.0 %5.0372.3954.1585.5 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรเชียงคาน4,622.623,535.5023.5 %5.0816.00321.7760.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย3,710.594,204.00-13.3 %0.01,445.101,495.07-3.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไม่ครบ716.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ256.86ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย2,983.491,396.0053.2 %5.01,083.80865.7520.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,510.71499.0080.1 %5.0798.55389.5051.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย3,349.551,585.0052.7 %5.0950.69673.5829.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,649.071,587.273.7 %1.5562.52263.8953.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,074.471,562.6561.6 %5.01,673.29101.4593.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,308.561,491.0054.9 %5.01,216.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานเลย35,675.1332,897.997.8 %3.5576.07606.96-5.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย9,137.36772.2091.5 %5.0988.710.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไม่ครบ789.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ56.53ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,224.491,775.6520.2 %5.0741.50400.7246.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,632.69918.0065.1 %5.0988.71277.9571.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย8,933.051,143.0087.2 %5.0912.65273.1870.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,886.39765.7273.5 %5.01,007.7264.1393.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,858.022,072.0046.3 %5.01,273.95210.9583.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,597.59990.9372.5 %5.01,273.98338.8173.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,261.552,763.68-22.2 %0.0779.5458.4492.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย8,995.461,990.0077.9 %5.0931.66389.9858.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย29,412.2820,644.2629.8 %5.0984.53483.9550.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,694.83243.4085.6 %5.0570.36125.1278.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,562.49732.0071.4 %5.0874.60516.0241.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยไม่ครบ360.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ146.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,217.603,225.24-0.2 %0.0912.65353.3661.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบ1,888.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ334.06ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย5,383.011,538.0171.4 %5.01,958.53535.2572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 122,797.888,104.3464.5 %5.02,636.08490.3581.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 26,637.405,070.2523.6 %5.01,532.59570.0062.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,283.824,873.0563.3 %5.01,623.00895.1044.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)ไม่ครบ4,367.24ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ961.30ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย23,889.032,962.5087.6 %5.0329.28305.757.1 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเลย60,438.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,657.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย72,267.1624,382.1166.3 %5.0964.75608.1537.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ12,539.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ306.20ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ9,108.01ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ341.43ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบ9,373.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,272.14ประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,055.272,320.0024.1 %5.01,102.81406.0863.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,226.571,105.0050.4 %5.0646.41164.2674.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบ5,510.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 368,591 185,684 0.00 % 37,834 14,058 0.00 %