จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,037.44950.0053.4 %5.0573.59153.8273.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี6,413.386,594.40-2.8 %0.037.49195.00-420.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,864.331,289.7078.0 %5.064.6661.754.5 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี95,080.213,681.0096.1 %5.04,604.27208.5695.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 463,044.961,988.6896.8 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,512.941,062.0057.7 %5.0801.79124.3984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1027,467.145,610.8479.6 %5.03,848.88194.3595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,021.2216,769.491.5 %0.54,966.29405.7491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี4,469.432,627.5141.2 %5.0590.9458.2390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,035.86294.0090.3 %5.0251.00109.4456.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี621.60519.0016.5 %5.0327.1347.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,350.7075.0097.8 %5.0266.0378.3770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,496.09153.0096.6 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,616.88129.0095.1 %5.0480.2448.7789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,959.12117.0096.0 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,126.31381.0087.8 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,187.50333.0089.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,129.7571.3997.7 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,059.24284.0090.7 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,182.38187.0094.1 %5.0283.7147.5083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,304.97149.0095.5 %5.0279.743.9598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ3,703.84138.0096.3 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,169.62231.0092.7 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,262.89568.0082.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,403.125,631.94-27.9 %0.02,382.39996.3858.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,818.903,974.43-4.1 %0.0972.92449.4653.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,675.991,178.0029.7 %5.0373.42106.6971.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,046.35579.5071.7 %5.0433.25257.5040.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ1,998.74589.0070.5 %5.0458.54216.8452.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,056.68438.3078.7 %5.0447.08179.7259.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี4,266.931,395.0067.3 %5.0751.37299.1760.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,426.441,558.0054.5 %5.01,220.131,077.0911.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,897.90689.0076.2 %5.0915.88395.8556.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 535,803.0522,104.0038.3 %5.07,434.533,695.5050.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,020.69442.0085.4 %5.0725.72214.4370.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี7,776.893,223.0058.6 %5.03,387.962,157.8136.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,875.041,831.102.3 %1.0584.77456.3322.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,781.582,653.0054.1 %5.01,695.54936.0544.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,647.343,171.0031.8 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,406.651,270.9262.7 %5.01,760.202,078.50-18.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,800.5914,791.0016.9 %5.02,665.35242.5790.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี193,503.20348,163.78-79.9 %0.01,349.20956.6529.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)5,981.063,247.6845.7 %5.01,196.70662.8444.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,541.221,255.0050.6 %5.0915.88115.5587.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)8,264.227,404.2810.4 %5.04,027.821,401.7865.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 37,756.684,567.9941.1 %5.03,594.073,201.4510.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี2,572.771,259.0051.1 %5.086.240.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,636.24650.0082.1 %5.01,334.2341.6596.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,941.52466.0084.2 %5.0896.87542.6739.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี3,913.242,812.6528.1 %5.0956.98566.6440.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,463.8034,205.01-429.2 %0.01,771.602,776.02-56.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,772.677,919.00-65.9 %0.01,695.541,230.2527.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,278.98899.6672.6 %5.0723.08589.0018.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,146.5010,977.56-34.8 %0.02,326.79180.0492.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี9,100.741,127.0087.6 %5.0801.78684.3814.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,366.822,806.5816.6 %5.01,220.13443.5963.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,210.617,164.00-37.5 %0.01,885.69556.4970.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี3,841.721,874.1051.2 %5.01,372.26828.7139.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี5,590.545,104.008.7 %4.01,125.0591.9691.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี11,739.598,256.0029.7 %5.0570.50560.421.8 %0.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 75,691.3344,231.2841.6 %5.01,754.12643.6563.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,369.46678.0071.4 %5.0649.6595.5785.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี3,579.241.00100.0 %5.01,239.150.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,785.002,057.8426.1 %5.0419.26176.5857.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,469.989,916.00-17.1 %0.02,670.36512.4280.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,628.972,453.0067.8 %5.02,532.24680.0273.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,675.313,304.5641.8 %5.01,352.68344.8574.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 126,437.528,880.6366.4 %5.01,395.78814.5441.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 229,610.049,769.0967.0 %5.01,482.47570.0061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 329,393.0011,583.9360.6 %5.01,381.32506.0063.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 450,564.285,757.7088.6 %5.01,528.28399.0473.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี5,234.915,360.70-2.4 %0.02,646.64916.0865.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี6,804.003,171.4653.4 %5.0328.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี10,358.001,441.0086.1 %5.0463.83274.7840.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี70,286.0796,251.00-36.9 %0.01,821.18234.3587.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี23,493.0521,357.019.1 %4.51,079.50196.2681.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี138,545.9831,080.7677.6 %5.01,227.431,129.778.0 %4.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี16,939.153,317.9080.4 %5.0845.99321.0062.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี54,083.5827,296.0049.5 %5.0993.14799.0219.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี26,644.9319,630.0026.3 %5.01,003.30412.1058.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี34,514.9120,091.8541.8 %5.01,012.38442.2056.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ57,745.799,524.1783.5 %5.01,017.80336.3567.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน83,558.3523,288.0072.1 %5.01,042.82468.5855.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี19,745.8015,896.6119.5 %5.02,790.353,155.94-13.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี7,250.835,173.5028.6 %5.02,616.00186.4192.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี51,134.1644,128.0013.7 %5.01,473.66369.2974.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,294.90661.7771.2 %5.01,285.3635.0797.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,766.491,848.0050.9 %5.01,054.97336.6368.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,083.734,454.00-9.1 %0.01,801.58739.2159.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,578.791,010.0060.8 %5.01,262.70332.4073.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 48,283.601,521.3781.6 %5.02,579.144,104.45-59.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี808.78110.0086.4 %5.0399.80152.9561.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,539,803 995,128 35.37 % 125,688 51,366 59.13 %