จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,833.601,720.1339.3 %5.02,089.5660.5397.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,102.305,362.3512.1 %5.01,280.05621.9651.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,234.20658.0079.7 %5.0576.46112.2580.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น20,442.6523,084.50-12.9 %0.0130.37154.06-18.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,658.474,903.1013.3 %5.049.0582.26-67.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 104,573.5141,243.0060.6 %5.02,096.63615.5870.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,576.0613,888.99-203.5 %0.01,565.29204.2587.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,693.431,583.0041.2 %5.0361.3044.2787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,802.6014,141.0020.6 %5.05,180.511,142.3977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,298.40894.0079.2 %5.0429.8148.0388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,318.791,286.0070.2 %5.0314.470.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,929.70239.0093.9 %5.0168.199.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,152.88187.0095.5 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,989.61179.0095.5 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,949.98864.0078.1 %5.0490.45126.8674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,879.85156.0096.0 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,171.60617.0085.2 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,904.59388.0090.1 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,637.42321.0091.2 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,184.72862.0079.4 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,190.31658.0084.3 %5.0460.3242.4590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,901.09275.0093.0 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,942.23441.0088.8 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,915.88295.0092.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,624.03425.0088.3 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,542.50266.0092.5 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,564.44221.0093.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,587.73198.0094.5 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,605.21257.0092.9 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,311.472,731.9717.5 %5.01,070.88760.5029.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,285.80393.3082.8 %5.0466.11211.3254.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,278.27715.0068.6 %5.0467.61115.6875.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,231.19454.0079.7 %5.0490.37193.2260.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,344.44627.0073.3 %5.0569.00124.5078.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,641.591.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,893.782,145.0044.9 %5.01,451.20666.5854.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,272.461.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,342.261,117.0066.6 %5.01,255.41662.4947.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 620,477.2958,067.00-183.6 %0.08,043.116,243.9522.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,916.561,277.0056.2 %5.01,476.00343.4876.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,963.362,197.0075.5 %5.03,504.931,683.8852.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,242.561,979.2053.3 %5.02,428.931,758.5527.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 518,096.0115,547.0014.1 %5.02,861.021,942.2232.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น22,536.759,313.0058.7 %5.0972.54363.8662.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,271.173,654.5114.4 %5.02,755.12330.5688.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,842.663,533.5639.5 %5.02,306.92664.2471.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,031.482,971.5626.3 %5.01,318.09404.0369.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,218.821,075.0066.6 %5.01,375.722,783.39-102.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ196,048.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ789.32ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)9,767.829,874.00-1.1 %0.03,580.992,894.8519.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)14,373.627,414.2348.4 %5.02,444.01142.5094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,149.721,301.0087.2 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,298.235,460.99-65.6 %0.01,590.63394.1575.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)10,808.041.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 412,939.771.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,246.917,178.800.9 %0.53,192.033,385.14-6.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.18,522.8110,981.8340.7 %5.0323.08114.0064.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,386.26509.0063.3 %5.071.0044.7437.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,922.231,071.0063.3 %5.0975.8093.2490.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,683.48552.0079.4 %5.0785.64323.0758.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,634.893,152.8213.3 %5.01,184.97442.9462.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,100.9027,553.00-288.0 %0.02,154.791,964.248.8 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ10,113.67ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,126.90ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น80,283.8814,519.0181.9 %5.022,178.7086.5499.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,105.531.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,757.721.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,262.402,110.0035.3 %5.01,051.86405.4661.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,913.76718.3981.6 %5.014,274.35411.1997.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,067.432,092.1258.7 %5.01,605.27729.4754.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,494.912,744.0021.5 %5.012,245.6684.8699.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,545.4211,944.0011.8 %5.0776.93297.9961.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น15,237.519,504.0037.6 %5.0558.65338.2039.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสบ.ขอนแก่น 37,773.105,242.0086.1 %5.01,018.94300.3170.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,700.7910,236.00-5.5 %0.03,222.021,438.7255.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น30,638.4011,963.0061.0 %5.01,657.18228.1986.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,731.081,694.0038.0 %5.0899.73286.4568.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 6,781.831.00100.0 %5.01,507.860.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,517.001,711.0051.4 %5.01,013.83196.5580.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,019.032,822.0029.8 %5.01,741.84411.8976.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,685.931.00100.0 %5.01,184.970.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น73,917.562,965.3496.0 %5.0104,750.41411.2899.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 122,899.9911,285.0050.7 %5.01,010.17613.5139.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 226,879.628,763.0267.4 %5.0739.22753.95-2.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 317,804.286,726.9062.2 %5.01,354.60373.7972.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 434,896.457,452.8878.6 %5.01,683.90475.6171.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 576,699.4911,889.1284.5 %5.01,624.68854.0247.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,419.427,218.3474.6 %5.03,358.961,237.9663.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,516.3413,530.00-145.3 %0.0409.14553.50-35.3 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น35,272.051.00100.0 %5.0365.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่43,874.9114,704.0066.5 %5.0942.20381.8159.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,522.271.00100.0 %5.02,570.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น18,930.948,093.1957.2 %5.03,489.172,748.5821.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น37,381.1226,080.0030.2 %5.01,775.52453.9874.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,805.21479.0082.9 %5.0988.39166.0783.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น121,918.9349,158.9859.7 %5.02,152.111,280.7640.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,946.653,381.00-14.7 %0.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,782.918,553.00-78.8 %0.02,191.48165.3092.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,173.40653.0070.0 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,727.70943.0065.4 %5.0804.65175.9278.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,270,125 557,645 56.10 % 280,665 49,381 82.41 %