จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,817.371.0099.9 %5.0385.76113.0570.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู11,196.1214,187.60-26.7 %0.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,327.861,173.0049.6 %5.0518.87149.5771.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�10,889.279,168.0015.8 %5.01,900.70374.9280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,468.371.00100.0 %5.0137.180.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,943.45221.0092.5 %5.0277.1686.0169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,899.45205.0092.9 %5.0280.4880.7571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,980.85219.0092.7 %5.0268.4977.1571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,696.3093.0096.6 %5.0218.2319.2591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,903.22159.0094.5 %5.0344.60132.8961.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,186.504,795.78-50.5 %0.0956.24686.5228.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,354.56717.0069.5 %5.0575.92199.5065.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,373.20577.8075.7 %5.0537.89382.8628.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,014.541,185.0041.2 %5.0994.27717.2027.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,608.551,790.0031.4 %5.0772.59687.1511.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,378.201,907.0043.5 %5.01,184.43399.0066.3 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู9,749.106,596.2032.3 %5.02,154.25296.2186.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,291.321,120.0051.1 %5.0632.97281.5655.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,275.02351.0072.5 %5.047.5422.8052.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,434.08552.0077.3 %5.0709.0338.9594.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,036.78340.0083.3 %5.0499.85323.5635.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,721.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,279.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู1,724.582,990.00-73.4 %0.0875.20688.4721.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู2,639.691,207.0054.3 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,298.466,326.63-47.2 %0.01,204.6277.3393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,583.86400.8795.3 %5.0547.73608.00-11.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,642.52970.0063.3 %5.0709.03269.1262.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู2,985.202,100.0029.7 %5.0899.19387.5556.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,594.311,350.0062.4 %5.0709.03250.9564.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,736.361,988.0027.3 %5.0480.8457.6988.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู25,019.381,650.0093.4 %5.0603.97417.4830.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�42,176.1632,684.4822.5 %5.0861.53818.125.0 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,953.48640.0067.2 %5.0366.7455.1085.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,511.531,000.0060.2 %5.0690.0156.2691.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,725.73590.0065.8 %5.0518.87115.0477.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,161.161,361.0056.9 %5.0766.08304.5860.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,570.383,043.05-18.4 %0.0709.03527.9525.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 20,691.948,080.0061.0 %5.01,034.39351.4566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 221,199.225,042.8876.2 %5.01,087.84476.4256.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู37,857.7624,696.0034.8 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง59,722.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5639.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5,604.2613,426.00-139.6 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,399.061,073.0055.3 %5.0594.93348.0641.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู1,924.39226.0088.3 %5.0423.79137.2467.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู10,292.195,203.0149.4 %5.03,925.755,215.83-32.9 %0.0
รวม 286,116 161,407 43.59 % 33,716 17,064 49.39 %