จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,533.7743.0098.3 %5.0399.8189.7377.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ17,239.5214,451.9016.2 %5.072.20226.00-213.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,598.85315.0087.9 %5.0532.91102.2980.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,708.791,047.0061.3 %5.0628.00115.5481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,389.245,121.1258.7 %5.01,902.07546.0771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,425.381.00100.0 %5.0212.8095.7755.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,368.23341.0089.9 %5.0258.8976.5170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,266.44214.0093.4 %5.0375.1661.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,452.01378.0089.0 %5.0231.1030.1686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,218.39246.0092.4 %5.0196.9750.4174.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,756.041,327.5376.9 %5.0970.29794.2418.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,051.851,017.0066.7 %5.0742.10275.8162.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,655.62771.0071.0 %5.0551.94218.3560.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,871.69814.0071.7 %5.0570.95179.8568.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,086.061,745.5057.3 %5.01,217.501,168.354.0 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,789.211,500.0016.2 %5.0440.72423.703.9 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,974.17537.0081.9 %5.0666.03464.2730.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,800.041,460.8461.6 %5.0913.24193.9078.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ11,428.505,096.7055.4 %5.0989.31193.5880.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,943.58993.0066.3 %5.0647.02264.1059.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,948.94657.0077.7 %5.0685.0581.8888.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,548.56368.0085.6 %5.0513.91383.0725.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,033.231,247.0058.9 %5.0685.05171.5775.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,393.40455.7492.9 %5.01,084.39600.0444.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,843.65927.0067.4 %5.0647.02128.9280.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ13,902.423,323.0076.1 %5.01,845.0397.3094.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,644.22649.0082.2 %5.0513.91341.0533.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,048.411,555.0049.0 %5.0780.13229.8470.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,942.161,040.0064.7 %5.0718.03501.8230.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ2,899.22912.0068.5 %5.0780.13190.0075.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,430.501,369.3560.1 %5.0723.0873.9789.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,090.59964.0090.4 %5.0681.61239.4564.9 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 33,098.3445,906.88-38.7 %0.0719.20878.27-22.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,319.15825.0064.4 %5.0380.7960.7184.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,654.39822.6069.0 %5.0532.92152.0271.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,428.24418.0082.8 %5.0456.86239.9347.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,299.032,894.3545.4 %5.0927.20442.1452.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,874.43515.0082.1 %5.0570.95134.0776.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,924.345,818.58-99.0 %0.0685.05324.5352.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ61,602.858,072.0086.9 %5.01,436.69551.6261.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,064.602,493.0064.7 %5.0297.68134.5054.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ110,921.4140,516.0163.5 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน42,392.4610,280.0075.8 %5.0589.94328.0644.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ10,340.474,981.2051.8 %5.01,477.961,885.47-27.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,705.51913.0066.3 %5.0570.95446.8321.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,448.71448.0081.7 %5.0418.85363.9113.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ14,495.586,543.7354.9 %5.04,521.173,490.4422.8 %5.0
รวม 457,852 182,335 60.18 % 36,523 18,045 50.59 %