จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ666.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ94.05ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,101.161,290.0058.4 %5.0663.6443.8893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ11,090.665,076.3254.2 %5.02,475.43518.7079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,837.171,076.0072.0 %5.0375.1369.2581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,406.25323.0090.5 %5.0346.9343.2687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,299.17260.0092.1 %5.0319.6844.8486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,264.34126.0096.1 %5.0444.2039.4791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,848.70333.0091.3 %5.0441.3944.6489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,742.82375.0090.0 %5.0288.52117.5259.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,160.59290.0090.8 %5.0223.0046.2879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,787.46221.0094.2 %5.0381.2937.8590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,681.75394.0089.3 %5.0461.9476.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,755.08471.0087.5 %5.0353.7754.1884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,671.90185.0095.0 %5.0507.4347.6390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,656.13201.0094.5 %5.0260.6144.3283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,241.19396.0090.7 %5.0392.0098.4174.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิไม่ครบ4,203.22ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ798.09ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,512.32956.4061.9 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ27,052.07ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ236.11ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,825.681,005.0064.4 %5.0859.07171.4180.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,024.731,256.0058.5 %5.0535.80304.0043.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,205.124,097.0043.1 %5.02,950.831,576.0546.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,893.72ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ2,454.59ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ302.95ประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก.ชัยภูมิไม่ครบ3,408.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ479.91ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6,919.488,965.00-29.6 %0.01,620.2287.6994.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,438.81391.0072.8 %5.075.8361.8318.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ1,576.78968.0038.6 %5.01,068.2467.2493.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,954.04460.0084.4 %5.0783.19366.4653.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,578.909,901.65-176.7 %0.01,125.30117.2089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,718.042,806.3124.5 %5.0897.11759.2315.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ9.91ประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,044.163,042.0024.8 %5.0916.12553.8339.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ593.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ53.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,830.81589.8079.2 %5.0744.98202.9872.8 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,473.063,830.2030.0 %5.01,372.50402.2070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 135,044.7612,880.0063.2 %5.01,856.01527.8071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 26,202.0799.1498.4 %5.01,764.30531.2069.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ไม่ครบ6,547.63ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ654.49ประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ71,424.9772,250.01-1.2 %0.01,715.64602.8864.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ12,761.73ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ745.50ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ไม่ครบ1,286.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ189.70ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ511.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ208.35ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 222,318 134,515 0.00 % 26,916 7,887 0.00 %