จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร3,720.50558.0085.0 %5.0509.58176.7465.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบ1,582.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ196.46ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,656.44747.0071.9 %5.0585.6436.2493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,776.585,144.0059.7 %5.01,783.63423.7076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,026.28758.0081.2 %5.0365.8545.7487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,812.78142.0096.3 %5.0218.2570.1267.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา3,909.05227.0094.2 %5.0322.4038.1788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,569.15272.0094.0 %5.0286.0466.1376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,793.59378.0090.0 %5.0262.2942.4583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,612.18191.0094.7 %5.0218.5957.5073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,318.23214.0095.0 %5.0284.7311.5096.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรไม่ครบ3,162.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ268.85ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,065.631.00100.0 %5.0233.54121.6047.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญไม่ครบ664.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ186.20ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,464.15637.0074.1 %5.0399.73247.9538.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,434.05896.0073.9 %5.0946.93120.7987.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบ793.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ235.78ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรไม่ครบ1,216.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ882.82ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,077.112,838.88-36.7 %0.0530.15691.53-30.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,435.841,163.1173.8 %5.01,346.26630.4753.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรไม่ครบ2,110.38ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ171.39ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร11,636.4611,558.710.7 %0.54,445.90387.3991.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร10,032.621,121.0088.8 %5.0737.77326.2355.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,434.84602.0082.5 %5.0737.7662.3591.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,654.11477.0086.9 %5.0493.57236.9952.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,116.441,700.0045.5 %5.0606.21336.4344.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,481.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,308.23923.2129.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,067.90465.0077.5 %5.01,118.07413.2863.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร5,868.822,734.0053.4 %5.01,680.32323.8980.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,207.535,907.00-40.4 %0.01,039.4663.1293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,919.41857.0078.1 %5.0661.70460.0530.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,454.281,715.0050.4 %5.0870.86103.3988.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,969.072,770.0030.2 %5.0653.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,467.251,790.6859.9 %5.0908.91471.2248.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,512.782,237.0011.0 %5.0509.5838.3392.5 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร9,780.741,163.0088.1 %5.0642.67358.1544.3 %5.0
รจ.จ.ยโสธร31,641.3621,484.0032.1 %5.0765.03598.9921.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,313.25612.0073.5 %5.0395.48106.9473.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,032.99775.0074.4 %5.0623.67406.7934.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,382.56490.0079.4 %5.0471.54118.8474.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,458.083,327.533.8 %1.5813.82188.5376.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,514.71915.0074.0 %5.01,003.9838.9796.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร10,734.843,838.0664.2 %5.03,837.32237.3193.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 128,642.167,391.3374.2 %5.01,624.93381.4576.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,664.8691.9899.0 %5.01,304.52229.1782.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร5,727.483,779.7134.0 %5.0335.03250.9425.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา52,327.5714,120.0073.0 %5.0786.52882.86-12.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,680.3812,288.00-83.9 %0.01,611.811,036.7435.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,675.171,229.0054.1 %5.0642.67614.174.4 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,460.85431.0082.5 %5.0471.53281.8040.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบ10,586.99ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ6,097.92ประเมินไม่ได้0.5
รวม 299,050 120,037 0.00 % 38,742 12,658 0.00 %