จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,005.96737.0075.5 %5.0776.55151.2180.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 261,063.0819,622.0067.9 %5.0435.32590.37-35.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี16,338.9121,140.58-29.4 %0.073.81175.75-138.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,004.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ71.17ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี25,572.5718,456.0027.8 %5.03,495.83861.6575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,179.051,600.0061.7 %5.0310.14107.5865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,269.47436.0089.8 %5.0294.6070.5276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,547.16589.0083.4 %5.0422.140.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,168.86156.0095.1 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,411.47288.0091.6 %5.0449.47108.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,229.57255.0092.1 %5.0266.6057.6078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,063.92369.0090.9 %5.0354.9367.4081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,252.89191.0094.1 %5.0373.5095.7974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,288.25480.0085.4 %5.0286.4178.5472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล2,997.54502.0083.3 %5.0369.1175.1279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,325.37370.0088.9 %5.0415.1578.1881.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,127.15461.0085.3 %5.0498.33101.1479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,358.28322.0090.4 %5.0303.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย2,368.43420.0082.3 %5.0415.0012.2797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,413.61416.0087.8 %5.0190.0211.0194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,183.38176.0094.5 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,766.48200.0094.7 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,196.88460.0085.6 %5.0338.5666.9980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,189.31109.0096.6 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์337.76134.0060.3 %5.0148.4031.2479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,360.03250.0092.6 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ558.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ92.19ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ235.66ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,358.181,247.0947.1 %5.0898.38796.0511.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,702.801,732.2035.9 %5.0947.69740.2721.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7ไม่ครบ13,976.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,219.991,259.5070.2 %5.01,536.49302.1080.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,071.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,377.72ประเมินไม่ได้0.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี20,944.0818,406.1112.1 %5.02,367.40724.0069.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี1,966.743,755.00-90.9 %0.0560.99621.82-10.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบ208,384.13ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ไม่ครบ13,684.99ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ6,333.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ5,631.37ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ985.63ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,613.659,421.8025.3 %5.05,106.30523.4589.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,880.11657.6077.2 %5.0857.69554.0335.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ8,678.16ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ231.73ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ4,089.80ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ877.57ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ไม่ครบ72,534.60ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,023.40ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,078.53ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ242.59ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,953.615,124.4813.9 %5.01,556.20365.5676.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,935.933,818.57-30.1 %0.01,230.69651.2047.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ474.42ประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบ11,264.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ381.90ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2ไม่ครบ11,000.42ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ277.08ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ไม่ครบ1,137.08ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ691.20ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 425,090.127,182.7571.4 %5.03,073.85286.9090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบ9,416.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ350.38ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,943.445,420.7639.4 %5.03,911.951,622.8558.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี15,449.9823,849.01-54.4 %0.01,126.03383.8065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,732.651,097.0059.9 %5.0605.971.0099.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี32,606.6229,007.0011.0 %5.02,943.5123,391.13-694.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,469.611,459.0057.9 %5.01,213.92656.4545.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) ไม่ครบ7,442.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ73.08ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ9,528.76ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,159.40ประเมินไม่ได้0.5
รวม 318,883 181,577 0.00 % 39,454 34,667 0.00 %