จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ588.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ122.46ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ588.03ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ147.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,369.933,405.5170.0 %5.03,158.721,038.3567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,112.411,399.0066.0 %5.0268.7857.5878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,869.31457.0088.2 %5.0397.1977.4280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,923.10327.0091.7 %5.0323.5557.8682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,981.54393.0090.1 %5.0356.9030.2491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,677.86125.0096.6 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,719.0330.0099.2 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,664.42128.0096.5 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,638.89153.0095.8 %5.0278.2238.0286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,683.55245.0093.3 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,712.55144.0096.1 %5.0232.370.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,677.15246.0093.3 %5.0252.8946.1281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,715.86106.0097.1 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,832.22399.0089.6 %5.0264.0060.5377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,702.68240.0093.5 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,693.12159.0095.7 %5.0194.600.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,744.56135.0096.4 %5.0188.7812.4293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,821.04481.0087.4 %5.0256.9149.6780.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,907.57241.0093.8 %5.0246.9537.7884.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ไม่ครบ568.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัยไม่ครบ941.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ2,700.96ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,898.73527.1081.8 %5.0724.67243.2066.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,122.543,446.40-62.4 %0.0592.13607.60-2.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,108.983,591.5629.7 %5.01,561.40680.3756.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ583.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,668.85917.5865.6 %5.0705.66161.5077.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,682.525,240.78-11.9 %0.01,400.50645.4653.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ1,995.422,570.00-28.8 %0.01,238.1323.1398.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,196.631,037.0067.6 %5.01,047.94474.2054.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ219,929.369,000.4895.9 %5.0100,964.85143.2199.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,615.571,227.0066.1 %5.0705.66645.318.6 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2,908.728,150.66-180.2 %0.0819.75447.4645.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,962.80ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ474.05ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,208.101,590.5884.4 %5.0933.85329.6564.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 42,400.0221,773.2048.6 %5.01,046.42427.2759.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,506.88621.0075.2 %5.0629.59318.2549.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,361.41ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ355.41ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,744.942,971.0037.4 %5.01,656.48589.1064.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 118,033.5713,272.2326.4 %5.02,297.2599.0095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 247,494.046,857.6685.6 %5.01,092.79616.2543.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 398,850.312,241.5597.7 %5.02,948.01363.5287.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 435,975.757,768.3278.4 %5.01,477.83251.2283.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร47,720.787,523.7084.2 %5.02,803.30477.2283.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ17,741.1421,536.00-21.4 %0.02,247.401,788.5120.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,772.471,880.0032.2 %5.0762.70407.0146.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 657,022 132,557 0.00 % 135,252 11,252 0.00 %