จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์660.350.00100.0 %5.0289.86153.8446.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์30,437.3616,814.0144.8 %5.0116.99474.63-305.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ5,905.30ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,238.892,724.4215.9 %5.0939.08134.3885.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,505.51804.0067.9 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์16,461.014,908.8070.2 %5.02,192.51698.2568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,371.02336.0090.0 %5.0302.0317.8594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,592.91816.0077.3 %5.0274.6861.7577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,529.17628.0082.2 %5.0307.8058.8980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,425.63241.0093.0 %5.0253.7035.1686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,361.89144.0095.7 %5.0246.3812.4295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,361.8977.0097.7 %5.0223.0317.4592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,368.18409.0087.9 %5.0195.1813.1393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,425.63677.0080.2 %5.0311.3265.3479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,361.89576.0082.9 %5.0364.5515.4795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,425.63518.0084.9 %5.0350.2689.7874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,361.89199.0094.1 %5.0172.1216.8790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,419.35876.0074.4 %5.0310.7421.8393.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม5,734.945,635.391.7 %0.5903.02228.0174.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,344.974,073.22-21.8 %0.0918.041,093.86-19.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5482.10292.6039.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,779.69670.0075.9 %5.0602.94465.5022.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,651.72731.0072.4 %5.0546.69209.0061.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์3,864.913,010.0222.1 %5.0792.52652.4917.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,858.79944.4067.0 %5.0784.92316.6359.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,799.89431.0084.6 %5.0651.81689.99-5.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,412.611.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,800.461,872.6033.1 %5.0756.91445.5541.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,903.761,818.6662.9 %5.01,773.76950.0046.4 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,052.062,003.4750.6 %5.01,355.4086.4593.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์3,912.551.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,188.901,248.0060.9 %5.0880.00152.7282.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.567.4558.7013.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.558.7560.54-3.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.571.8932.3055.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,677.701,157.0068.5 %5.01,143.0558.9094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,476.86198.0092.0 %5.0382.87247.6735.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,206.201,667.0948.0 %5.0899.02443.9050.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,942.9511,794.36-69.9 %0.07,686.462,671.9665.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,375.501,934.0042.7 %5.0570.4895.0083.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,555.837,554.1528.4 %5.03,694.37119.4796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์9,645.991.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,561.801,055.5476.9 %5.0956.07402.2657.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ3,218.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ676.26ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,498.442,983.0033.7 %5.01,355.40925.3831.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,400.501,950.0042.7 %5.0624.996.2699.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์9,959.611,451.0085.4 %5.0822.96482.8441.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์46,019.8132,900.1928.5 %5.0976.04732.7924.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์520.15520.000.0 %0.5200.47177.5411.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,133.901,322.4357.8 %5.0880.00617.2629.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,060.87974.0068.2 %5.0291.76206.5629.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,690.155,693.94-21.4 %0.0766.03496.0935.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,336.97492.7990.8 %5.01,032.13604.9941.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์8,721.553,074.0064.8 %5.01,373.500.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 130,507.9111,338.0062.8 %5.01,335.78248.7181.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 225,391.084,765.4581.2 %5.01,250.54617.7250.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,475.353,650.9961.5 %5.01,600.90582.8363.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์9,383.426,957.2225.9 %5.01,085.16562.8848.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,534.845.26100.0 %5.0372.35577.00-55.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,754.634,000.0030.5 %5.0379.09570.00-50.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์112,913.6027,924.9975.3 %5.0958.91928.053.2 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์46,856.1914,713.0068.6 %5.0699.12709.05-1.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม72,926.221.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท57,585.8918,517.0067.8 %5.0821.73475.6242.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11,554.7318,685.00-61.7 %0.02,558.652,547.210.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,038.33891.9970.6 %5.0765.91342.5355.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,713.13669.0075.3 %5.0613.80347.2743.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 677,373 242,029 64.27 % 59,906 24,424 59.23 %