จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,322.56706.0078.8 %5.0603.38250.9258.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ11,403.73ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ780.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ77.83ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์18,850.743,752.0080.1 %5.02,714.15779.0071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์2,995.31260.0091.3 %5.0308.438.6797.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,114.97202.0093.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,063.96124.0096.0 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,095.24121.0096.1 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,589.52237.0093.4 %5.0376.9039.7789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,292.02617.0081.3 %5.0404.7246.5188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,303.60201.0093.9 %5.0350.6857.9383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,154.50454.0085.6 %5.0237.1821.5890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง2,850.37304.0089.3 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,129.57242.0092.3 %5.0323.0338.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,387.96348.0089.7 %5.0403.4644.7988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,165.98199.0093.7 %5.0437.8838.6791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,234.37434.0086.6 %5.0310.3499.8267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,034.18244.0092.0 %5.0293.5521.9192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,124.38282.0091.0 %5.0353.5220.3394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5291.0444.7984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,094.32193.0093.8 %5.0306.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,101.35250.0091.9 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,371.32530.0084.3 %5.0327.0923.2092.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบ2,135.88ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ874.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,510.48658.0073.8 %5.0542.97226.1058.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,201.24775.0064.8 %5.0520.18216.6058.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบ1,423.92ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรองไม่ครบ949.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ304.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,726.98310.0088.6 %5.0812.53570.1529.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,389.722,725.6037.9 %5.01,325.982,999.39-126.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,216.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5669.63267.0460.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,083.692,643.0035.3 %5.01,440.08231.9783.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์991,256.0658,784.6094.1 %5.08,497.62491.2594.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,148.18934.0070.3 %5.01,135.8277.2093.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,526.98524.0079.3 %5.0679.44299.8255.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,708.77ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์2,903.497,518.77-159.0 %0.01,070.65248.4476.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,167.582,577.0064.0 %5.01,877.45876.0253.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,522.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ39.24ประเมินไม่ได้0.5
สพ.บุรีรัมย์45,330.818,065.0082.2 %5.0790.79588.5225.6 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ8,176.58ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,417.49ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,472.421,222.0050.6 %5.0698.46304.6156.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 154,525.996,515.0088.1 %5.01,114.18280.6074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ไม่ครบ5,638.09ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ506.70ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 218,608.776,860.0063.1 %5.01,416.19599.8557.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไม่ครบ5,828.80ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ411.33ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,549.996,827.6658.7 %5.02,653.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสตึกไม่ครบ18,144.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ49.64ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์15,484.7924,697.00-59.5 %0.02,293.312,248.701.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,581.1990.0096.5 %5.0641.41193.0169.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,257,745 141,427 0.00 % 34,535 12,260 0.00 %