จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,548.04465.0081.8 %5.0867.46272.1268.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา27,331.5120,693.0024.3 %5.0191.26247.07-29.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,895.28509.4094.3 %5.0109.4962.7342.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา3,913.124,124.00-5.4 %0.01,475.97251.2483.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,790.131,273.8754.3 %5.01,556.41127.2191.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,844.111.00100.0 %5.0455.560.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 913,125.691,838.8386.0 %5.03,439.01228.9593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 210,500.2114,608.00-39.1 %0.02,887.791,263.1756.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,297.6236,084.00-77.8 %0.04,872.581,102.8577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,421.31206.0094.0 %5.0171.0420.9887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,361.51304.0091.0 %5.0234.6420.4391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,539.20332.0090.6 %5.0420.303.8899.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,252.64458.0085.9 %5.0281.0395.5966.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,372.44151.0095.5 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,215.93213.0093.4 %5.0278.1551.3081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,377.99497.0085.3 %5.0370.7938.7889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,764.401,183.0068.6 %5.0560.8769.5387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,223.97524.0083.7 %5.0316.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,380.531.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,527.59754.0078.6 %5.0450.09111.9675.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,353.31362.0089.2 %5.0388.29117.8769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,416.15568.0083.4 %5.0403.2098.6175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,237.25308.0090.5 %5.0344.447.4297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,301.9592.0097.2 %5.0314.0720.9593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,161.7695.0097.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,249.713,676.9030.0 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5345.3033.2590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,226.6571.0097.8 %5.0219.2520.6690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,366.46587.0082.6 %5.0357.7367.9281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,170.03556.0086.7 %5.0262.6186.9266.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,606.31426.0088.2 %5.0241.8199.5058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,262.51190.0094.2 %5.0449.5635.7792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,425.91168.0095.1 %5.0259.4383.1567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,149.73500.0084.1 %5.0393.3345.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,433.56288.0091.6 %5.0249.7892.2863.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,444.38419.0087.8 %5.0278.7279.2671.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,619.341.00100.0 %5.02,585.690.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา6,838.282,893.8457.7 %5.02,731.03508.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,266.291,075.8052.5 %5.0976.28304.0068.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,328.03438.0081.2 %5.0507.80294.5042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,456.231,743.6029.0 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,035.221,463.4051.8 %5.01,076.64301.1572.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,459.84868.0064.7 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,397.98691.0071.2 %5.0616.21317.3048.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,288.281,998.0039.2 %5.01,152.70385.6366.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,422.233,015.0031.8 %5.01,609.08788.5051.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,921.82876.5770.0 %5.01,533.76311.2679.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,872.65812.0071.7 %5.01,019.59243.4876.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 856,913.9046,695.0018.0 %5.025,771.606,106.6076.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,226.561,518.0053.0 %5.0896.57396.4455.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,512.43443.0082.4 %5.0848.44529.1537.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,310.663,647.0070.4 %5.04,765.744,163.2512.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์83,678.49560,833.31-570.2 %0.03,814.663,708.782.8 %1.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,680.812,873.0038.6 %5.01,300.861,325.25-1.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,705.867,156.0038.9 %5.01,697.701,184.4630.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,245.323,678.56-63.8 %0.0731.07835.49-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,414.613,313.6048.3 %5.02,578.90513.3480.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,166.604,601.2210.9 %5.02,027.44608.9570.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,291.071,625.9850.6 %5.01,346.541,586.98-17.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา17,256.6820,874.88-21.0 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 46,075.231.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)10,877.3820,166.84-85.4 %0.04,283.035,472.00-27.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,581.956,836.00-3.9 %0.02,650.54658.0075.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,684.072,015.0045.3 %5.0913.24226.1075.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,590.515,890.00-64.0 %0.01,304.83486.3562.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,027.496,798.8524.7 %5.03,418.831,929.1443.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,987.468,303.0016.9 %5.03,342.051,712.5548.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,748.111.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,523.42367.0075.9 %5.051.1259.13-15.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,403.16651.0053.6 %5.030.5642.75-39.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,866.09489.0082.9 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,687.2511,370.00-323.1 %0.0930.94518.1844.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,857.532,389.0038.1 %5.01,361.89736.8745.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,514.178,320.00-50.9 %0.01,913.343,476.46-81.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,215.281.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,323.561,352.0068.7 %5.01,247.78167.0186.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,329.7712,683.09-35.9 %0.02,959.22206.5293.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,112.397,604.00-24.4 %0.02,931.60382.8586.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,070.601,457.0085.5 %5.01,228.76246.0580.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,396.512,625.0022.7 %5.01,247.78367.3470.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,463.292,049.0054.1 %5.01,742.200.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,614.69467.8489.9 %5.01,381.53901.5534.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,123.776,439.00-25.7 %0.01,010.59102.5689.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา79,303.9122,745.0071.3 %5.0906.09392.7256.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา42,681.3011,314.0073.5 %5.0970.39595.3838.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 52,569.5158,350.00-11.0 %0.01,651.82817.6050.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 78,010.351.00100.0 %5.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 54,169.2095,202.49-75.8 %0.01,688.15887.3047.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา54,315.5243,892.0019.2 %5.01,770.381,175.6533.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 38,370.3117,840.00-113.1 %0.02,795.031,556.8344.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,489.331.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,585.435,500.001.5 %0.51,592.22513.0067.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา20,835.3413,020.0037.5 %5.02,613.46541.5079.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,349.561.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,211.537,620.32-22.7 %0.02,426.79692.8971.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,442.801,771.2348.6 %5.01,342.86307.5277.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา5,802.834,586.0021.0 %5.02,485.511,541.5438.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา11,811.251.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,066.051,703.6758.1 %5.0846.59141.5183.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา39,987.445,760.0085.6 %5.02,289.00438.8980.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,828.919,703.0074.4 %5.0996.13727.6227.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 225,310.859,571.6862.2 %5.0640.22563.6312.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3ไม่ครบ5,921.44ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ420.19ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 425,263.159,112.0063.9 %5.01,679.41335.3580.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 526,183.958,360.0068.1 %5.01,598.85498.3668.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 646,088.808,355.3281.9 %5.01,298.80598.3453.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 710,136.607,438.3426.6 %5.01,579.20533.5466.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา17,473.616,703.2461.6 %5.01,048.62466.7855.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,609.331.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา96,968.771.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24,209.571.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี40,921.401.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ31,775.891.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา144,731.201.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา42,451.231.00100.0 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา39,093.2233,376.0014.6 %5.01,396.76213.2784.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง54,162.711.00100.0 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย37,547.7237,192.000.9 %0.51,454.50454.3568.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,454.57657.0073.2 %5.01,899.12173.2090.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่73,386.961.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา55,518.8940,625.0026.8 %5.01,274.111,362.70-7.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่องไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา31,201.7432,026.00-2.6 %0.03,071.203,978.89-29.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,978.329,672.0525.5 %5.05,507.773,939.3728.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,224.3724,035.9938.7 %5.01,443.66578.7659.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,305.70272.6879.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาไม่ครบ27,587.15ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,317.42ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,367.711,717.0049.0 %5.01,285.81724.4143.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,979.333,240.0045.8 %5.02,157.71839.4261.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,594.121,014.0060.9 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,170.451,303.5058.9 %5.01,188.23234.5080.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 343,294.6916,027.0063.0 %5.018,710.248,128.6056.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา11,901.7023,800.00-100.0 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,068,703 1,447,185 30.04 % 225,849 81,940 63.72 %