จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,439.36519.0078.7 %5.0459.07223.0451.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,436.244,988.0047.1 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,588.23276.8092.3 %5.021.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,027.461,160.0061.7 %5.0744.32106.2485.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,841.301,306.0054.0 %5.0668.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,099.562,170.0580.4 %5.01,790.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,952.29748.0081.1 %5.0307.1934.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,592.04261.0092.7 %5.0305.2660.2380.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,449.78331.0090.4 %5.0425.9136.3691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,760.01706.0081.2 %5.0257.3755.3078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,527.42585.0083.4 %5.0333.2670.3978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,856.19148.0096.2 %5.0424.94133.4568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,462.01142.0095.9 %5.0239.1153.2377.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ22,849.7925,204.60-10.3 %0.01,660.27972.6941.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,668.052,012.0056.9 %5.01,181.682,247.02-90.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,021.33880.0056.5 %5.0478.09171.8064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,199.731,524.8075.4 %5.0604.74168.7472.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,419.421,370.0059.9 %5.01,010.54855.7015.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,867.36871.0069.6 %5.0687.27263.8461.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,603.80852.1067.3 %5.0400.51657.09-64.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,947.191.00100.0 %5.01,105.621.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,793.97251.0086.0 %5.0490.39595.39-21.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,745.93998.0073.4 %5.0953.49203.1678.7 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,269.823,617.5315.3 %5.01,259.3760.4595.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,180.779,407.47-31.0 %0.01,371.84153.8588.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,872.41744.0084.7 %5.0668.25463.3930.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,656.12643.0082.4 %5.0763.3344.2794.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,857.42406.0085.8 %5.0573.17422.4226.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,541.182,644.4225.3 %5.0915.46199.5078.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว5,742.6241,643.47-625.2 %0.01,466.921,803.81-23.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,422.321.00100.0 %5.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,246.091,330.0074.6 %5.0782.34169.9578.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,028.856,960.87-72.8 %0.01,086.6077.7092.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว9,796.45647.0093.4 %5.0374.97480.41-28.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,355.942,629.2021.7 %5.0782.34512.1834.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,517.621,554.00-2.4 %0.0915.46351.4861.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว5,035.361,890.0062.5 %5.0953.49603.2536.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,698.931,825.0050.7 %5.0611.2039.4293.6 %5.0
สพ. สระแก้ว10,266.732,156.0079.0 %5.0763.33565.7325.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 44,311.0834,814.0021.4 %5.0888.81183.9979.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,467.31773.0068.7 %5.0516.7158.4388.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,622.081,622.0055.2 %5.0877.43999.71-13.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,569.45911.0064.5 %5.0554.15333.2539.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,662.625,008.09-36.7 %0.01,010.54398.4060.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,211.271.00100.0 %5.0668.251.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,551.761.00100.0 %5.03,672.781.8599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,170.141.00100.0 %5.0861.481.8599.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว44,893.823,816.0091.5 %5.0988.4742.3995.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,748.3016,760.20-0.1 %0.01,505.02856.2443.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,092.8211,275.1862.5 %5.01,602.241,288.6619.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว29,113.082,331.2092.0 %5.0327.45187.1142.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว50,622.0867,313.00-33.0 %0.01,250.811,379.00-10.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว20,709.0221,479.00-3.7 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น88,367.4630,256.5365.8 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว5,615.9813,465.60-139.8 %0.01,803.131,685.116.5 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,414.191,880.0044.9 %5.0858.41381.0755.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,406.92658.0072.7 %5.0535.14174.1167.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว71,951.888,202.4088.6 %5.035,643.007,896.6877.8 %5.0
รวม 637,138 345,973 45.70 % 82,319 29,865 63.72 %