จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,612.27613.0076.5 %5.0351.03161.5054.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,145.953,425.6769.3 %5.0632.340.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,242.4844.0098.6 %5.0537.210.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,265.0110,140.0017.3 %5.01,666.04421.1074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,197.13748.0082.2 %5.0237.4590.7261.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,181.72366.0091.2 %5.0285.1052.6381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,982.81264.0093.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5250.4850.6279.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,296.401,237.0062.5 %5.0670.28249.3162.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก1,208.78985.0018.5 %5.0613.32264.3656.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,826.821,712.0055.3 %5.0898.56460.4248.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,818.731,954.0030.7 %5.0518.24166.5667.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,046.59947.0068.9 %5.0480.21428.4910.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,826.181,880.0084.1 %5.0955.61681.2328.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,787.453,236.40-81.1 %0.0417.3154.5386.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,075.372,215.4445.6 %5.0974.63419.2857.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,461.781,770.4648.9 %5.0651.3580.4387.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,170.081,127.7084.3 %5.01,621.17108.3193.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,111.861,140.0063.4 %5.0594.31194.0667.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,357.72721.0078.5 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,709.37565.0079.1 %5.0423.16246.6341.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,305.641,900.0042.5 %5.0670.37145.3778.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,633.3913,123.00-183.2 %0.01,183.801,320.44-11.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,046.284,770.005.5 %2.51,354.95467.3665.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,312.251,535.0053.7 %5.0670.37251.0762.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,125.0013,002.45-60.0 %0.01,925.4377.8696.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,036.881,391.0054.2 %5.0480.21339.8329.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,256.622,320.0028.8 %5.0651.3177.8788.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,352.621,640.0051.1 %5.0651.35298.6054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,575.172,245.0065.9 %5.0841.51491.1241.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,938.093,250.0017.5 %5.0337.4178.5276.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,822.781,944.0082.0 %5.0556.27172.9568.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก534,125.5622,735.0095.7 %5.05,109.111,321.5674.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,831.951,073.0062.1 %5.0347.1079.0977.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,194.851,247.0061.0 %5.0556.27273.8450.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก596.291,407.00-136.0 %0.0385.130.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,633.433,490.5424.7 %5.0803.44244.0869.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,114.841,235.0075.9 %5.0936.59177.6581.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,030.242,155.1028.9 %5.0537.26255.7752.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,976.8411,447.1960.5 %5.01,195.11640.7146.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,273.655,689.03-73.8 %0.0257.61623.00-141.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก57,298.6965,538.00-14.4 %0.01,080.74600.8844.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก40,870.0015,725.0061.5 %5.0413.61905.00-118.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,066.4713,416.0056.8 %5.0477.31621.01-30.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,207.4111,586.56-41.2 %0.01,267.571,148.119.4 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,138.262,047.0034.8 %5.0594.31305.0848.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,509.17557.0077.8 %5.0347.10131.6162.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก34,664.579,250.0073.3 %5.03,829.485,362.76-40.0 %0.0
รวม 912,261 250,811 72.51 % 40,852 20,545 49.71 %