จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,193.92442.0079.9 %5.0416.3174.0782.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,162.371,441.0054.4 %5.0701.56112.4184.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,925.981,588.2045.7 %5.0606.4882.3086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,387.9713,441.9234.1 %5.02,641.18707.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,428.76975.0078.0 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,068.24859.0078.9 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,591.13825.0082.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,605.661.00100.0 %5.0255.560.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,689.78278.0092.5 %5.0166.1747.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,583.64419.0088.3 %5.0154.3928.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,625.86291.0092.0 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,468.342,189.0036.9 %5.0617.40514.4116.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,401.881,116.0053.5 %5.0485.08450.597.1 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,218.583,641.8041.4 %5.01,195.99375.4468.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,744.351,003.0063.5 %5.0644.50263.2059.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,966.30766.0074.2 %5.0625.43359.8942.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,427.852,537.8853.2 %5.01,687.742,011.49-19.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ391.08ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ349.56ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,335.301,505.7065.3 %5.01,233.99442.3664.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,467.951,421.0059.0 %5.0834.66362.9156.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,488.6914,983.00-130.9 %0.01,291.05390.5569.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,303.941,438.0056.5 %5.0719.91501.8530.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,399.147,688.6932.6 %5.04,119.51257.4093.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,347.287,501.4519.7 %5.03,614.560.90100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,693.51629.0076.6 %5.0625.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,785.02852.0069.4 %5.0943.20657.1530.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,330.782,668.2019.9 %5.0777.61455.8841.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,712.4733,231.50-605.2 %0.01,348.101.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,762.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ383.76ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,331.5417,160.00-296.2 %0.0872.91111.6587.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,424.7412,780.004.8 %2.01,802.10794.6055.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,824.211,680.0084.5 %5.0587.45429.9326.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,306.421,458.6066.1 %5.01,233.93449.6563.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,119.183,295.00-5.6 %0.0549.4239.6392.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,693.451,795.0033.4 %5.01,101.98282.0374.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 717,674.7525,717.8296.4 %5.06,834.80354.1494.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,317.7117,687.40-309.6 %0.0310.44370.55-19.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,132.252,410.0023.1 %5.0682.29388.1943.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,980.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ435.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,029.093,348.3016.9 %5.0986.80399.1559.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,544.211,801.0060.4 %5.0724.01370.3148.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,257.682,844.9733.2 %5.0976.220.9599.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,354.412,316.9230.9 %5.0682.5354.3292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 131,610.9610,010.4468.3 %5.01,853.38470.2574.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 23,867.527,803.51-101.8 %0.01,851.43793.5957.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,032.265,997.6050.2 %5.02,902.88730.8274.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,727.252,845.46-4.3 %0.0308.52259.4715.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี65,762.8813,292.2779.8 %5.0458.26547.31-19.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี73,629.2098,573.00-33.9 %0.01,470.40633.4556.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน24,412.4717,412.0028.7 %5.0668.38432.1735.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี252,120.003,536.0098.6 %5.02,878.03638.9577.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,523.6710,772.94-205.7 %0.0796.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,331.60699.0070.0 %5.09,068.05196.3397.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี13,074.031.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,396,456 368,972 73.58 % 71,087 17,220 75.78 %