จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา852.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5582.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังเขต 23,228.532,958.008.4 %4.0658.810.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,897.021,119.0061.4 %5.0563.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,802.2316,603.6011.7 %5.04,481.02869.5580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,582.6159.0098.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,652.98445.0087.8 %5.0369.1289.7175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,333.241,218.0071.9 %5.0368.77115.4468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,936.05778.0080.2 %5.0215.0955.5674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,893.59922.0076.3 %5.0330.7151.2484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน440.50233.0047.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,078.56908.0077.7 %5.0257.9152.2879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,738.34820.0078.1 %5.0265.6478.0470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,837.96922.0076.0 %5.0190.6557.5669.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,532.59532.0084.9 %5.0219.7839.0282.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,083.233,527.0013.6 %5.01,134.21766.9432.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,796.512,385.0037.2 %5.01,134.21822.9627.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,072.341,704.0044.5 %5.0677.82374.1144.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,594.95803.0069.1 %5.0487.66169.9465.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,713.202,417.4048.7 %5.01,833.52971.5447.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,677.922,438.0033.7 %5.0867.98776.6910.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา1,978.042,093.00-5.8 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,213.452,814.0033.2 %5.01,153.25626.3145.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,565.86809.0077.3 %5.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,855.131,221.0057.2 %5.0544.71197.8363.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,720.583,818.00-2.6 %0.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,413.130.00100.0 %5.01,286.341,259.412.1 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,816.116,075.00-4.5 %0.01,077.16385.2664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,132.521,159.0063.0 %5.0753.89157.0179.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,476.7412,566.40-129.5 %0.01,590.5956.6996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,343.102,752.00-104.9 %0.0716.38342.2852.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,178.781,080.0066.0 %5.0772.90187.3775.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,114.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ557.20ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,174.663,074.003.2 %1.5658.8139.0994.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,975.512,031.0081.5 %5.0715.86142.5080.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,378.74755.0077.7 %5.0571.9992.0883.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,175.994,141.7132.9 %5.01,149.00373.8567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา1,253.071,231.001.8 %0.5753.89446.5040.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,093.7815,499.36-70.4 %0.01,799.301,053.6241.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,481.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5559.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 215,827.006,495.9559.0 %5.01,649.68637.0561.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา15,768.704,941.8068.7 %5.01,962.61186.1290.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 127,544.0915,584.5643.4 %5.01,007.71503.1650.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,443.323,066.7310.9 %5.0322.25320.920.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา15,845.0214,197.4510.4 %5.0643.69439.0831.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา79,721.0540,008.0049.8 %5.0764.411,293.76-69.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบ18,564.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ665.86ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,094.3315,000.40-48.6 %0.01,740.231,274.5026.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,258.833,180.002.4 %1.0752.40637.5615.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,751.20633.0077.0 %5.0506.68216.5557.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,252.069,440.0033.8 %5.03,351.976,247.06-86.4 %0.0
รวม 339,730 214,459 0.00 % 41,693 22,411 0.00 %