จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5,722.09397.0093.1 %5.0351.75115.7367.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,208.719,279.9056.2 %5.054.8058.34-6.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,795.327,565.00-57.8 %0.069.3263.178.9 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,975.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5558.2278.4286.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,117.1911,420.0024.5 %5.01,832.29624.4865.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,849.97809.0079.0 %5.0311.9378.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,616.01380.0089.5 %5.0222.7146.6679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,589.31346.0090.4 %5.0150.7259.3860.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,022.16349.0088.5 %5.0312.2466.5778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,367.59222.0094.9 %5.0234.48108.9453.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,596.951.00100.0 %5.0238.7025.6689.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,154.0714,314.46-56.4 %0.0993.46340.4565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,294.173,524.0517.9 %5.01,036.17831.2519.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,632.04550.0079.1 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,783.581,080.0071.5 %5.0558.22230.9858.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,820.341,284.0066.4 %5.0881.49332.1762.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,017.09946.0068.6 %5.0577.24114.2380.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,898.43935.0067.7 %5.0615.27300.0651.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,451.561,453.0073.3 %5.01,090.671,886.01-72.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,619.232,849.00-75.9 %0.0392.40314.2319.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,875.27709.0081.7 %5.0976.57570.0941.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,084.751,748.7043.3 %5.0506.33358.0029.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,059.659,027.9740.1 %5.01,052.64292.0272.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,258.901,039.0068.1 %5.0786.41264.8366.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,197.91390.0087.8 %5.0653.3050.5592.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,810.87491.0082.5 %5.0482.16226.3553.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดไม่ครบ2,528.85ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ343.37ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดตราด4,515.2520,347.00-350.6 %0.0995.591,402.54-40.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,338.499,688.00-52.8 %0.0629.76427.5032.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,145.191,212.0061.5 %5.0539.21291.9345.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,015.431,216.0059.7 %5.0361.30378.95-4.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,129.981,526.0051.2 %5.0526.25335.7936.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,136.901,668.0046.8 %5.0642.71364.8543.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 534,221.2538,232.6392.8 %5.0566.261,101.14-94.5 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,822.965,034.00-31.7 %0.0168.980.9599.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,505.94535.0078.7 %5.0368.0691.8375.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,930.842,350.0052.3 %5.01,090.67264.3075.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,107.62869.0072.0 %5.0589.62264.3055.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,701.372,528.0031.7 %5.0783.78569.8927.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,946.421,083.0072.6 %5.0957.56309.0667.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,175.701,845.2055.8 %5.0380.73202.2146.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,376.2576.8099.3 %5.01,341.44596.6955.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด122,611.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5932.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดไม่ครบ15,059.58ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,642.988,211.0060.2 %5.0553.50140.3374.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,003.711,087.3184.5 %5.01,285.83934.5127.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,147.621,534.6051.2 %5.0615.27335.1345.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,575.20730.0071.7 %5.0224.79262.24-16.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบ6,729.47ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ5,346.00ประเมินไม่ได้0.5
รวม 765,282 170,884 77.67 % 27,920 15,712 43.72 %