จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,331.9125,656.0067.7 %5.0325.63459.95-41.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,456.251.00100.0 %5.0456.8992.2879.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,426.157,665.7026.5 %5.072.1662.1513.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5193.54128.7633.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,052.811,831.0040.0 %5.0666.07110.8483.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,946.551,701.0042.3 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,288.548,792.0070.0 %5.02,814.88640.7777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,139.431,133.0072.6 %5.0280.6578.6172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,608.30468.0087.0 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,719.66333.0091.0 %5.0286.9038.9686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,580.01535.0085.1 %5.0189.4658.4669.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,559.49266.0092.5 %5.0176.6558.5066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,579.85326.0090.9 %5.0306.6177.1274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,121.97253.0093.9 %5.0350.1778.2677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,521.37457.0087.0 %5.0399.2758.6485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,574.25564.0084.2 %5.0234.2158.6075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,561.12336.0090.6 %5.0215.6859.7572.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,918.575,879.3415.0 %5.01,133.93332.1870.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,850.642,628.0331.8 %5.01,027.37537.9147.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,507.111,020.0059.3 %5.0481.98282.6241.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,407.23948.6060.6 %5.0363.66217.0640.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,278.982,075.0036.7 %5.0970.32499.2348.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,031.101,032.0066.0 %5.0704.10473.6932.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,917.371,154.0060.4 %5.0646.98256.3760.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,043.862,359.0041.7 %5.01,122.45941.6616.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,720.802,365.0036.4 %5.0989.3478.5092.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,897.002,142.0056.3 %5.01,400.51406.9270.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,528.601,818.0048.5 %5.0856.23153.6482.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,378.4310,722.07-45.3 %0.01,540.80657.5857.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,609.101,158.0067.9 %5.0799.18595.3925.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,126.35697.0077.7 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,798.08433.0084.5 %5.0609.02229.7062.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,559.493,367.905.4 %2.5894.26392.8456.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,836.2324,252.01-63.5 %0.02,225.381,338.6239.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,440.154,907.00-10.5 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,791.35924.0075.6 %5.0742.13210.3471.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี12,094.678,648.1528.5 %5.01,160.48346.6970.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,088.481,416.0054.2 %5.0590.00354.2540.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,633.272,335.0035.7 %5.0894.26276.2069.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,199.951,368.0073.7 %5.0723.12133.1481.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,774.141,534.0059.4 %5.0970.32604.0937.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,896.591,920.0033.7 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,030.327,256.0034.2 %5.0413.4695.7276.8 %5.0
รจจ.จันทบุรี 50,631.5376,021.00-50.1 %0.0861.46382.9955.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,792.8514,885.99-37.9 %0.0468.30547.11-16.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,688.953,538.00-31.6 %0.0532.9624.9595.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,634.66728.0087.1 %5.0728.70511.6829.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,874.351,630.0043.3 %5.0628.04192.3469.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,702.753,074.0034.6 %5.0932.29394.2457.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,207.883,019.0028.3 %5.01,084.42419.1161.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,065.912,410.0021.4 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 19,416.3110,724.87-13.9 %0.01,270.27598.5052.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219,600.367,068.6063.9 %5.01,519.14412.4872.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,271.905,075.523.7 %1.51,953.72536.6872.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,095.143,868.915.5 %2.5319.86339.22-6.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี70,151.7371,024.00-1.2 %0.01,452.061,060.9626.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,206.2512,880.0042.0 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม29,018.7712,800.0055.9 %5.0692.31311.6655.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว19,920.2913,042.7034.5 %5.0752.57454.6939.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,489.9022,949.0047.2 %5.01,714.131,287.5024.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,095.452,309.0025.4 %5.0723.12201.4072.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,621.80586.0077.6 %5.0532.96310.9641.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี125,241.4513,316.2689.4 %5.053,345.223,236.6793.9 %5.0
รวม 729,554 425,628 41.66 % 102,618 23,439 77.16 %