จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,459.64765.0068.9 %5.0159.47127.0320.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง705,647.693,405.0099.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,394.9111,400.90-111.3 %0.0129.8832.4575.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,627.192,257.4137.8 %5.0848.81229.9472.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,674.522,327.0050.2 %5.0679.76135.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง37,730.6824,676.0034.6 %5.05,224.581,551.8970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0263.4045.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,375.96785.0076.7 %5.0139.8250.1864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,813.70395.0089.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,420.80283.0091.7 %5.0311.9143.2186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,609.781,420.0060.7 %5.0347.73110.0868.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,197.941,110.0073.6 %5.0233.9439.7883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,538.34779.1878.0 %5.0332.09152.0954.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,802.87585.0084.6 %5.0244.3359.3475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,194.71338.0091.9 %5.0137.8855.6059.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,006.286,459.1528.3 %5.01,459.41224.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,299.122,002.0053.4 %5.01,986.94644.1067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,289.212,116.0035.7 %5.0708.14526.3525.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,449.722,083.5039.6 %5.0470.35299.2036.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,537.792,164.0038.8 %5.0906.17353.3861.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,951.221,170.0070.4 %5.0603.62276.6054.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,155.56990.0068.6 %5.0641.72540.1115.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,342.353,846.2828.0 %5.01,190.751,154.223.1 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,985.783,520.0011.7 %5.0831.60285.0065.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,731.375,952.00-25.8 %0.01,572.7677.8795.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,821.331,433.0062.5 %5.01,003.03384.3261.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,665.151,019.0072.2 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง93,062.309,822.0189.4 %5.036,753.11442.5198.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,440.032,468.0028.3 %5.0755.82499.6033.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,923.891,236.0057.7 %5.0356.48119.4566.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,133.26268.0091.4 %5.0565.66490.2613.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,997.802,690.0032.7 %5.0793.85370.9553.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,493.892,057.0041.1 %5.0554.16166.7569.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,609.9410,909.66-94.5 %0.01,477.5380.0494.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,393.252,768.0018.4 %5.0850.90271.7568.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,657.631,970.0057.7 %5.0907.95282.0068.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,605.313,889.0041.1 %5.01,022.041,033.76-1.1 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,221.293,165.4225.0 %5.0850.9040.8395.2 %5.0
สพ.ระยอง103,707.3612,782.8087.7 %5.0383.21232.6939.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง69,410.0121,304.6769.3 %5.0895.88219.0775.5 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง 308,636.7216,182.9994.8 %5.0352.54730.98-107.3 %0.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ93,100.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,471.911,328.0046.3 %5.0394.48286.1027.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,545.205,200.006.2 %3.01,155.16639.3544.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,158.932,493.0021.1 %5.0793.85356.7855.1 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,305.2512,400.00-49.3 %0.01,516.46770.7749.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,311.03810.0084.7 %5.0546.6499.8981.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,002.725,920.90-97.2 %0.0503.26441.5412.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,607.263,601.820.2 %0.5816.79107.1686.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 117,993.0811,852.5334.1 %5.01,528.08977.1736.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 232,950.339,975.0069.7 %5.01,118.88789.0729.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,478.82ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบ5,146.02ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยอง158,014.05118,144.0025.2 %5.0899.15835.337.1 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด55,557.4445,474.0018.1 %5.0563.46679.32-20.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลงไม่ครบ12,952.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย41,310.4338,632.006.5 %3.0874.40352.5059.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,831.3325,037.12-266.5 %0.01,571.721,410.0610.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,401.223,929.0010.7 %5.01,022.04522.5448.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง533.08459.3013.8 %5.0394.52181.5754.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง48,598.151,853.0696.2 %5.07,763.649,478.35-22.1 %0.0
รวม 1,855,608 461,905 75.11 % 89,071 30,307 65.97 %