จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,652.35612.0083.2 %5.0401.7579.8080.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,372.305,645.5054.4 %5.068.7865.634.6 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,505.746,444.870.9 %0.51,219.44216.4982.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,960.591,173.0060.4 %5.0350.4251.8785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 540,277.6823,798.4940.9 %5.09,801.22598.8893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 323,452.0824,950.40-6.4 %0.04,267.15647.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.05,154.331,705.8766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 217,507.077,853.4755.1 %5.03,586.24903.9474.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,843.401,259.0067.2 %5.0354.5544.3787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,485.241.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,447.961,233.0072.3 %5.01,178.96152.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,429.611,749.0067.8 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,542.14934.8083.1 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,160.61163.0086.0 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,651.341,002.0084.9 %5.0222.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 17,163.491.00100.0 %5.0289.7023.5491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0266.3623.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,710.03450.0094.8 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,637.57488.0086.6 %5.0313.04117.9662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,996.841,447.0071.0 %5.0391.08106.4872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,329.421,062.0075.5 %5.0315.6140.5087.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,583.128,001.00-43.3 %0.02,025.741,320.5034.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,976.612,095.0047.3 %5.0932.79560.5039.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 216,341.338,483.6748.1 %5.04,033.64631.7584.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,847.273,674.0037.2 %5.01,314.52324.2675.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,970.391,594.0067.9 %5.0765.41418.9745.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,768.503,345.9929.8 %5.0898.63436.6851.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี22,218.74495.0097.8 %5.07,875.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักชลประทานที่ 959,111.2351,932.0012.1 %5.022,981.125,869.1574.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,825.401,406.0063.2 %5.01,457.30313.5078.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,076.621,668.0045.8 %5.0460.88580.79-26.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,308.942,661.0038.2 %5.01,162.39578.5550.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,758.365,107.1834.2 %5.01,727.850.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,872.233,012.00-60.9 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,347.772,413.0044.5 %5.01,162.39697.3040.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,546.422,885.0048.0 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,257.012,572.0039.6 %5.03,078.282,463.4920.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,833.2721,285.01-13.0 %0.01,885.00244.5987.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 25,230.3611,157.1455.8 %5.07,934.083,228.1059.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,367.816,923.0044.0 %5.03,028.861,141.9062.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)21,760.346,350.0270.8 %5.08,181.06170.1397.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี14,620.852,010.0086.3 %5.02,208.02166.6392.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,915.098,950.34-13.1 %0.03,093.67555.7182.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,029.051,247.0075.2 %5.01,428.6164.8995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,356.871,038.8069.1 %5.0558.06395.1429.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,337.488,554.00-35.0 %0.01,350.60400.9170.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี47,006.6025,175.8046.4 %5.015,517.19433.5497.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,529.074,358.0021.2 %5.0926.29478.7248.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,447.69469.0086.4 %5.0603.0897.7083.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,988.779,369.396.2 %3.01,878.04203.4289.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,183.762,998.0028.3 %5.01,105.34430.6261.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,314.086,100.5426.6 %5.01,318.70214.7083.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,442.537,753.02-4.2 %0.01,980.081,274.0235.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี6,076.014,221.2730.5 %5.0916.78240.6573.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 81,949.5815,671.0080.9 %5.0760.38350.4153.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,269.938,132.0050.0 %5.0791.88285.5163.9 %5.0
รจก.ชลบุรี 330,840.63234,391.0029.2 %5.03,165.692,621.5517.2 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา133,379.2741,084.1169.2 %5.01,855.44998.6546.2 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 44,327.9927,939.0037.0 %5.0743.18370.5050.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,490.6012,632.0012.8 %5.02,071.242,136.86-3.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,752.30775.0071.8 %5.0477.81239.0950.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,345.106,144.48-15.0 %0.01,645.32310.0381.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,974.2628,218.00-28.4 %0.01,538.57422.0772.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,074.803,547.0013.0 %5.01,097.85392.3564.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,981.379,470.705.1 %2.51,865.98497.2573.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,791.912,663.0054.0 %5.01,385.07998.4527.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,545.182,446.5162.6 %5.0729.22520.2528.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,454.086,219.5526.4 %5.0879.34333.1962.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง17,011.839,042.3046.8 %5.0940.76802.4714.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 158,139.4213,550.0176.7 %5.0922.24272.2470.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 220,533.606,920.0066.3 %5.01,161.39389.3866.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 346,649.888,597.3881.6 %5.0623.27347.9844.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,230.4217,200.6441.2 %5.0469.29614.65-31.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี22,575.426,731.0070.2 %5.0268.1757.0078.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี63,751.1327,441.0057.0 %5.01,382.60679.0350.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,274.8243,023.5534.1 %5.0900.201,589.45-76.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี92,898.7256,759.0038.9 %5.0705.86776.48-10.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี46,301.359,893.6778.6 %5.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน85,277.2631,885.0062.6 %5.0484.021,588.40-228.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา41,158.575,440.0086.8 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม24,543.3623,540.304.1 %2.0624.34873.05-39.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,038.5315,618.0040.0 %5.0585.35729.00-24.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี29,180.0329,191.86-0.0 %0.01,913.351,557.8318.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี10,550.022,871.5872.8 %5.03,185.332,901.478.9 %4.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,547.8330,386.00-73.2 %0.0561.0561.1289.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,099.851,081.0065.1 %5.02,453.60673.6972.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,782.3116,464.0016.8 %5.0849.5251.8593.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,074.493,465.6942.9 %5.0991.25688.2730.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,025.9014,377.00-104.6 %0.01,571.42327.3579.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,422.903,622.2333.2 %5.01,449.51735.3049.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,746.634,279.009.9 %4.51,358.5973.0494.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,036.971,522.0049.9 %5.0466.40230.9750.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 237,922.4337,476.951.2 %0.510,259.3610,226.500.3 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี54,237.4924,842.3054.2 %5.07,206.796,292.7412.7 %5.0
รวม 2,057,563 1,154,128 43.91 % 187,017 71,933 61.54 %